Za przyjęciem ustawy, uchwalonej w czerwcu przez Sejm, głosowało 60 senatorów, przeciw 26. Nowelizacja ustawy o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych RP poza granicami państwa została przedłożona przez rząd.

Zrównuje ona zasady rozliczania czasu pracy cywilnych pracowników wojska, którzy świadczą pracę za granicą w strefie działań wojennych, z żołnierzami zawodowymi.

Oznacza to, że cywilni pracownicy kontyngentów - lekarze, psycholodzy, ratownicy medyczni, prawnicy - stracą prawo do nadgodzin; nie będą wobec nich stosowane zasady kodeksu pracy, czas pracy będzie zależał – tak jak u żołnierzy - od zadań służbowych.

Nowe regulacje wprowadzają odmienne od kodeksu pracy normy w celu zapewnienia pracownikom cywilnym odpowiednich wymiarów wypoczynku, z wyjątkiem sytuacji związanych m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostce wojskowej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Okres rozliczeniowy będzie naliczany dla każdego pracownika indywidualnie od dnia jego zatrudnienia w kontyngencie, ponieważ z pracownikami przebywającymi w strefie działań wojennych umowa jest zawierana wyłącznie na czas określony do sześciu miesięcy.

Nowe regulacje nie będą dotyczyć pracowników wojska, z którymi nawiązano stosunek pracy przed dniem wejścia znowelizowanej ustawy w życie.

Przygotowując projekt MON zwracało uwagę, że obowiązujące ograniczenia związane z kodeksem pracy utrudniają właściwe działanie kontyngentów, a konieczność wypłacania nadgodzin powoduje poważne skutki finansowe. Potencjalne oszczędności dla budżetu resort szacował na 400-500 tys. zł rocznie. (PAP)