Za przyjęciem noweli - bez poprawek - głosowało 47 senatorów, przeciw było 6, a 18 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych dotyczących m.in. bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolejowego.
Znowelizowana ustawa zakłada przyznanie krajowemu organowi dochodzeniowemu zajmującego się wypadkami kolejowymi, którym w Polsce jest Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK), wyłącznej kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawie poważnych wypadków.
Nowela zakłada także przekazanie zadań z zakresu nadzoru nad postępowaniami po zdarzeniach kolejowych prowadzonych przez komisje kolejowe do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) - obecnie zadania te wykonuje PKBWK. Przewiduje się nałożenie na przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz innych podmiotów rynku kolejowego obowiązku udzielania pomocy technicznej prezesowi UTK podczas wykonywania jego zadań.
Ustawa zakłada również zmiany procedur postępowania związanych z zaleceniami PKBWK po zdarzeniach kolejowych, uwzględnianych w raporcie rocznym komisji. Chodzi o nałożenie na komisję obowiązku kierowania tych zaleceń do prezesa UTK lub innych właściwych organów władzy publicznej przy jednoczesnym wyposażeniu prezesa UTK w zadania i kompetencje umożliwiające mu egzekwowanie zaleceń i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Nowela doprecyzowuje też m.in. procedury dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, podsystemów strukturalnych i wyrobów stosowanych w kolejnictwie.
Większość przepisów noweli ma wejść w życie w marcu 2016 r. (PAP)

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.