Jednocześnie komisje zdecydowały o wystąpieniu do ZUS i resortu pracy z pismem, które wskaże, że zgodnie z obowiązującym prawem ZUS powinien informować ubezpieczonych, że mają prawo złożyć wniosek o ustalenie nowej wysokości świadczeń, w przypadku, gdy pozwala na to zmiana przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przygotowali senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wskazali, że obecne przepisy nie nakładają na ZUS obowiązku powiadamiania świadczeniobiorców, będących w przeważającej części ludźmi starszymi, o zmianach przepisów prawa, które dają im możliwość otrzymywania wyższych świadczeń.

Projekt wprowadza obowiązek zamieszczenia w treści pouczenia do decyzji ZUS dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, informacji o prawie do złożenia przez emeryta lub rencistę wniosku o przeliczenie wysokości przysługującego mu świadczenia.

"W opinii Komisji zamieszczenie przez organ rentowy takiej informacji w decyzji, skutkować będzie co najmniej podjęciem przez świadczeniobiorców działań mających na celu zasięgnięcie informacji i uzyskanie opinii odpowiednich organów rentowych, co do możliwości zwiększenia przysługującego im świadczenia w wyniku ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Projekt zakłada, że w przypadku emerytury lub renty obliczonej na nowo, świadczenie powinno zostać wypłacone za okres od dnia powstania prawa do złożenia wniosku. "W opinii Komisji nadal duża grupa świadczeniobiorców mogła nie złożyć odpowiednich wniosków, z powodu braku informacji o przysługującym im prawie do ponownego obliczenia wysokości świadczenia" - uzasadniono.

Senatorowie opowiedzieli się także za odrzuceniem projektu "uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego". W dokumencie napisano, że Senat dostrzega potrzebę dalszego przeprowadzania zmian w powszechnym systemie emerytalnym tak, aby w warunkach demograficznego deficytu i przy zachowaniu równowagi finansów publicznych zapewnić obywatelom godziwe świadczenie na starość.

"Potrzebą chwili jest wypracowanie systemu emerytalnego, który zapewni większą kompleksowość, spójność i bezpieczeństwo socjalne przyszłych emerytów. Ustawodawstwo powinno uwzględniać zatem istniejące zagrożenia dla możliwości zatrudnienia ludzi w podeszłym wieku, ich warunki psychofizyczne, zabezpieczyć właściwą ochronę zdrowotną" - wskazano w projekcie uchwały.

"Z drugiej strony winno zabezpieczać ideę solidaryzmu pokoleniowego poprzez utrzymywanie powszechności systemu ubezpieczenia społecznego oraz zapobiegać patologiom, na przykład nadmiernemu uprzywilejowaniu niektórych, szczególnie zamożnych grup społecznych" - dodano.

Uchwała wzywa rząd, partie polityczne, partnerów społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych uczestników dialogu społecznego, do przedstawienia - do 31 grudnia 2012 r. - projektów ustaw godzących potrzeby gospodarcze kraju z troskami ubezpieczonych.

"Niezbędna jest pokorna rezygnacja z niektórych własnych racji. Potrzebne jest realne wsparcie dobrostanu ubezpieczeń. Senat RP upoważnia marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia w tym celu działań inicjujących" - napisano w projekcie. (PAP)

mmu/ mki/ mow/

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 

Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!