Poseł Krystian Kamiński wraz z grupą posłów wystąpił do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia w odniesieniu do stażu pracy wymaganego do uzyskania emerytury. - W obowiązującym systemie prawnym mamy do czynienia z dużą dyskryminacją osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia w porównaniu z tymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli chodzi o system składek emerytalnych i prawo do emerytury (staż emerytalny) - napisał w interpelacji poselskiej (nr 37865).

Sprawdź w LEX: Oskładkowanie umów zlecenia na przykładach >>>

Według niego, w hipotetycznej sytuacji zatrudnienia dwóch osób u tego samego pracodawcy, które wykonują podobne zadania i otrzymują takie same pieniądze, po 10 latach pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie miał zaliczone 10 lat składkowych, a ten na podstawie umowy zlecenia - zero lat pomimo opłacania takiej samej składki emerytalnej. - Taka sytuacja wydaje się złamaniem konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej - podkreślił poseł Kamiński. Chciał więc wiedzieć, czy nie jest zasadna zmiana przepisów, tak aby osoby odprowadzające składki emerytalne były traktowane jednakowo, niezależnie od rodzaju zatrudnienia i czy w ministerstwie są prowadzone prace nad zmianą przepisów, a jeżeli tak, to jakie?

Czytaj również: Potwierdzenie liczby przepracowanych godzin konieczne przy umowie zlecenia

Umowa zlecenia a okresy składkowe

Z tym stwierdzeniem nie zgodził się Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską. Według niego, nie jest ono prawdziwe. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.), okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia (pkt 1), okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (pkt 2). Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 13 ww. ustawy, za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu takiej umowy:

  • objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki,
  • wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1976 r., jeżeli umowa odpowiadała warunkom ubezpieczenia obowiązującym w tym dniu.

- W świetle powyższego za okresy składkowe - zaliczane do uprawnień i wpływające na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych - uważa się wszystkie okresy opłacania składek z tytułu wykonywania umowy zlecenia - tłumaczy wiceminister Szwed. I przypomina, że na podstawie art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. - Jest to obecnie jedyny warunek do uzyskania tego świadczenia – podkreśla Stanisław Szwed.  

Sprawdź w LEX: III AUa 366/14, Urlop bezpłatny w kontekście zaliczenia go do okresów składkowych i nieskładkowych. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie >>>

 


Okres ubezpieczenia potrzebny do wyliczenia kapitału początkowego i ustaleniu prawa do najniższej emerytury

Do uzyskania emerytury nie jest zatem wymagane osiągnięcie określonego okresu ubezpieczenia. Okresy ubezpieczenia (okresy składkowe) są brane pod uwagę jedynie przy ustalaniu kapitału początkowego czyli hipotetycznej emerytury za okresy pracy przebyte przed 1999 r.

- Wysokość emerytury dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. ustala się na podstawie zewidencjonowanego kapitału, czyli kwoty składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego - za cały okres wykonywania pracy zarobkowej objętej składkami na ubezpieczenia społeczne, w tym również składek opłacanych z tytułu umowy zlecenia - tłumaczy MRiPS. Okresy składkowe, na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy - brane są również pod uwagę przy ustalaniu uprawnień danej osoby do otrzymania najniższej (gwarantowanej) emerytury - jeżeli na podstawie indywidualnego kapitału danej osoby nie można ustalić świadczenia w co najmniej takiej lub w wyższej wysokości.

Sprawdź też: III AUa 421/19, Podwyższenie emerytury kapitałowej - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu >>>

- Gwarancja wypłaty najniższej emerytury przysługuje tym ubezpieczonym, którzy uzyskali 20-letni okres ubezpieczenia (kobiety) i 25-letni okres ubezpieczenia (mężczyźni), z podstawą wymiaru składek nie niższą niż minimalne wynagrodzenie. Okresy, w których podstawa ta była niższa – zaliczane są proporcjonalnie na potrzeby ustalania uprawnień do wspomnianej wyżej gwarancji – zaznacza wiceminister Szwed.

Czytaj też: Umowa zlecenia z emerytem a składki na ubezpieczenia społeczne >>>