Za uchwaleniem ustawy głosowało 277 posłów, nikt nie był przeciw, a 147 wstrzymało się od głosu.
Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawa przepisów UE i usprawnienie pracy administracji żeglugi śródlądowej w Polsce przez stworzenie elektronicznej bazy danych służącej wymianie i dostępowi do informacji o statkach.
"Wymiana informacji o statkach przyczyni się do usprawnienia czynności inspekcyjnych prowadzonych przez organy administracji żeglugi śródlądowej, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi" - napisano w ocenie skutków regulacji.
W elektronicznej bazie danych o statkach mają się znaleźć m.in. takie informacje, jak europejski numer identyfikacyjny statku. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny ma być Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Tworzona w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie elektroniczna baza danych powstaje w ramach udziału Polski w unijnym projekcie IRIS Europa 3. Koszt utworzenia bazy wraz z kosztami wykonania i zakupu sprzętu wyniesie 500 tys. zł. Jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji, kwotę tą oszacowano na podstawie wstępnych kosztorysów potencjalnych wykonawców.
Z kolei roczny koszt utrzymania bazy w kolejnych latach oszacowano na ok. 131 tys. zł.
Powstanie bazy, oprócz administrowania informacjami wymaganymi przez wdrażane przepisy unijne, nałoży też na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej w Polsce (obecnie jest ich osiem) obowiązek przekazywania do niej informacji pochodzących z rejestrów prowadzonych przez te urzędy. Chodzi o takie informacje, jak wyniki pomiaru statków, informacje z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, informacje o śródlądowych drogach wodnych oraz o wypadkach żeglugowych.
Zgodnie z nowelą dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie będzie miał obowiązek przekazywania otrzymanych informacji o statkach do elektronicznej bazy danych prowadzonej przez Komisję Europejską. Będzie on też upoważniony do otrzymywania informacji o statkach, które państwa członkowskie UE przekazały do elektronicznej bazy danych prowadzonej przez KE.
Do informacji przekazanych przez KE dostęp będą miały również organy administracji żeglugi śródlądowej w Polsce. Zgodnie z nowelą informacje te będą mogły być wykorzystane do wykonywania zadań administracyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w żegludze, dokonywania inspekcji i wydawania dokumentów statków.
Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące wymagań dla jednego z ekspertów powoływanych przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej w skład technicznej komisji inspekcyjnej. Dyrektorzy urzędów, przy których działają takie komisje (obecnie są to urzędy w Bydgoszczy, Szczecinie i we Wrocławiu) będą mogli powołać w skład komisji specjalistę ds. nautyki pod warunkiem, że ma on paten żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej i patent ten uprawnia do kierowania statkiem, który podlega inspekcji.
Doprecyzowano również zasady przekazywania organom państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym informacji z bazy danych zawierających dane osobowe. W tym zakresie ustawa odwołuje się - po pierwsze - do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie określone są szczegółowo zasady dokonywania weryfikacji, czy państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia niezbędny poziom ochrony danych osobowych.
Drugim warunkiem przekazania informacji państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym będzie złożenie pisemnego zobowiązania przez podmioty otrzymujące takie informacje do nieprzekazywania ich innym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.