Założenia przygotował resort pracy i polityki społecznej.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, proponowane zmiany usprawnią proces wnioskowania i przyznawania świadczeń, skrócą czas niezbędny na wydanie decyzji oraz pozwolą dokładniej weryfikować uprawnienia.

Chodzi m.in. o umożliwienie wymiany informacji między różnymi organami, tak aby obywatel był zwolniony z obowiązku uzyskiwania zaświadczeń w jednym urzędzie i dostarczania ich do innego. Możliwość taka miałaby dotyczyć np. informacji uzyskiwanych z urzędów podatkowych, emerytalno-rentowych czy rejestrów publicznych m.in. o sytuacji dochodowej, niepełnosprawności czy składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto organy publiczne realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych miałyby możliwość korzystania z danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra pracy. Mogłyby przetwarzać informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności(EKSMOoN). Według MPiPS, pomogłoby to m.in. w weryfikacji wiarygodności informacji składanych przez zainteresowane przyznaniem świadczeń osoby.

Ponadto obywatel będzie mógł złożyć przez internet wszystkie dokumenty, których obieg jest możliwy w postaci elektronicznej komunikacji między systemami, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej. Także decyzję można będzie otrzymać elektronicznie. Do tego celu będzie wykorzystywana platforma informacyjno-usługowa.

W przypadku osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zespoły orzekające będą mogły pozyskiwać informacje na temat sytuacji społecznej, zawodowej i rodzinnej osoby wnioskującej od innych podmiotów, w tym m.in. publicznych służb zatrudnienia, jednostek pomocy społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możliwe będzie także przekazywanie do systemu EKSMOoN informacji zebranych podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Według propozycji, utworzony przez ministra pracy i polityki społecznej rejestr centralny, będzie obejmował dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczeń oraz form udzielonej pomocy.

Według założeń, w skład Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego wejdą: Platforma Informacyjno-Usługowa (dla wnioskodawców), Platforma Integracyjna (wymiana informacji między organami) oraz Centralna Baza Beneficjentów (umożliwi weryfikację danych dotyczących wnioskodawców i świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych).

(PAP)