Chodzi o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowę ze strony NFOŚiGW podpisał Zastępca Prezesa Zarządu Roman Wójcik, a w imieniu Państwowej Straży Pożarnej – komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, któremu towarzyszył jego zastępca st. bryg. Krzysztof Hejduk.
W ramach umowy zostaną zakupione samochody i sprzęt, który będzie wykorzystywany w akacjach ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) na terenie całego kraju. Podpisany dokument przewiduje także wyposażenie ośrodków szkoleniowych straży pożarnej w sprzęt do szkolenia w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia oraz usuwania skutków katastrof naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka. Planowany jest zakup 53 samochodów różnego typu, m.in. z drabiną mechaniczną i z podnośnikiem hydraulicznym, 150 szt. sprzętu do zabezpieczenia akcji oraz prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych na brzegu morskim, np. kontenery paliwowe, agregaty prądotwórcze, zbiorniki, pompy, namioty, quady oraz 18 szt. sprzętu dydaktycznego.
Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej podkreślają, że realizacja tego projektu wpłynie wyraźnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Dofinansowanie z NFOŚiGW przyczyni się także do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.
Nie jest to pierwsze wsparcie NFOŚiGW dla strażaków. W latach 2005-2016 Narodowy Fundusz udzielił już dofinansowania dla państwowej i ochotniczych straży pożarnych na kwotę prawie 150 mln zł. Dofinansowany został zakup 484 lekkich, średnich i ciężkich samochodów. Dodatkowo wsparcie NFOŚiGW umożliwiło zakup, budowę lub wyposażenie 14 stacjonarnych lub mobilnych komór dymowych oraz zakup innego specjalistycznego sprzętu ratowniczego (np. pojazd gąsiennicowy, quady, kontenery proszkowe, wężowe, węże pożarnicze, ubrania ochronne, pompy specjalistyczne itd.).
Przekazywanie środków finansowych NFOŚiGW na dofinansowanie wyposażenia straży pożarnej odbywa się na podstawie porozumienia dwóch ministrów: środowiska oraz spraw wewnętrznych i administracji.
Jednostki PSP i OSP, które otrzymują dofinansowanie z NFOŚiGW na zakup specjalistycznego sprzętu, są częścią lub wspierają Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mająca na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego, a także prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje w Polsce od 1995 r. stanowiąc jednolity i spójny układ, skupiający powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze – tak, aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.