Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rozwiązania dotyczą informatyzacji i integracji działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym pozyskiwania informacji z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności - EKSMOoN).

Czytaj: Już niebawem korzystne zmiany w świadczeniach rodzinnych

 

"Dzięki nowym przepisom proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji – krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze – znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne" - poinformowało CIR.

Osoba ubiegająca się o różnego rodzaju świadczenia będzie mogła złożyć przez internet wszystkie niezbędne dokumenty, decyzję otrzyma tą samą drogą. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany także przez internet.

Wymiana informacji będzie się odbywać pomiędzy samymi urzędami, co oznacza brak obowiązku dostarczania danych czy dokumentów przez osoby ubiegające się o świadczenia. Chodzi o informacje z urzędów skarbowych, emerytalno-rentowych czy innych rejestrów publicznych, a dotyczące m.in. sytuacji dochodowej, niepełnosprawności, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

"Dzięki tym zmianom zmniejszą się obciążenia biurokratyczne, znikną bariery administracyjne oraz zmniejszą się koszty związane z wykonywaniem zadań przez organy publiczne" - poinformowało CIR.

Organy publiczne będą mogły korzystać z danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra polityki społecznej. Chodzi o weryfikację danych tych osób, które ubiegają się o świadczenia bądź już je otrzymują.

Uprawnionymi do dostępu do tych informacji będą m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Będzie więc możliwe przetwarzanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN. Pozwoli to zweryfikować wiarygodność informacji składanych przez zainteresowane przyznaniem świadczeń osoby.

Zaproponowane przepisy umożliwią też odpowiednim organom bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (jest to baza danych o pojazdach i kierowcach posiadających prawo jazdy). Informacje te są istotne przy ustalaniu sytuacji majątkowej danej osoby. Przyjęte regulacje usprawnią także działania podejmowane przez gminy wobec dłużników alimentacyjnych, których celem jest wsparcie komorników sądowych prowadzących egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

Także zespoły orzekające o niepełnosprawności będą miały dostęp do informacji mających wpływ na wydanie orzeczenia. Chodzi szczególnie o informacje o sytuacji zawodowej i rodzinnej, posiadane przez publiczne służby zatrudnienia, jednostki pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te będą przekazywane drogą elektroniczną.

Nowością ma być możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Obecnie dopuszczalna jest tylko papierowa wersja takiego wywiadu. Ta nowa forma ma usprawnić pracę pracownika socjalnego poprzez skrócenie czasu pracy przeznaczonego na wywiad.

W skład Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego wejdą: Platforma Informacyjno-Usługowa (pozwoli załatwiać sprawy przez internet i otrzymywać elektronicznie wydaną przez organ decyzję), Platforma Integracyjna (umożliwi wymianę i pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia np. prawa do świadczenia, przekazywanie i wymianę informacji na poziomie organ-organ), Centralna Baza Beneficjentów (umożliwi weryfikację danych dotyczących wnioskodawców i świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych).

(PAP)