Przedstawiając w środę na Forum Energetyki Wiatrowej w Warszawie wnioski z konsultacji projektu ustawy o OZE, Pilitowski mówił, że poprzez zdefiniowanie w ustawie mikroinstalacji wytwórczej obywatele zyskają prostą możliwość aktywnego działania, np. produkcji energii na własne potrzeby i sprzedawania nadwyżek.

"Chcielibyśmy, aby rejestracja takiej działalności była jak najprostsza, przez zgłoszenie, nietraktowanie jej jako działalności gospodarczej, oraz stworzenie systemu wsparcia przez określenie gwarantowanych cen zakupu energii z takich źródeł" - mówił Pilitowski. Zaznaczył, że cena ta byłaby istotnie wyższa od określonej w dzisiejszym systemie wsparcia OZE. Maksymalnie uproszczony ma być również wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci.
Jednak rozwój takich instalacji jest pochodną rozwoju sieci elektroenergetycznej - zaznaczył.

Dyrektor wyjaśnił, że zamiarem resortu jest określenie w ustawie gwarantowanego poziomu przychodów ze sprzedaży energii z OZE jako sumę ceny energii i prawa majątkowego - świadectwa pochodzenia energii jako wytworzonej w OZE.

Pilitowski mówił też, że MG rozważa przywrócenie do projektu instytucji tzw. sprzedawcy z urzędu dla wszystkich OZE. Dziś w ramach systemu wsparcia sprzedawca z urzędu musi kupić po określonej cenie całą energię z OZE. W grudniu ub.roku resort zaproponował, by obowiązek ten ograniczyć do mikroinstalacji.

Ministerstwo Gospodarki ma też zaproponować zapisanie w ustawie tzw. współczynników korygujących, określających poziom wsparcia dla poszczególnych rodzajów OZE. Pilitowski powiedział, że rozważana wersja zakłada, iż obowiązywałyby one przez pięć lat, a potem byłyby ustalane rozporządzeniami. W czasie konsultacji projektu pojawiły się głosy, że regulowanie współczynników poza ustawą byłoby niekonstytucyjne.

Dyrektor zapowiedział, że w maju resort chce zorganizować spotkanie w sprawie projektu ustawy, by przedstawić, w jakim stopniu uwzględniono w nim zgłaszane uwagi. Sama ustawa może wejść w życie najwcześniej od początku 2013 r. - dodał.

Pilitowski zaznaczył też, że analizy prawne wskazują, iż obok projektowanych przez MG ustaw: Prawo Gazowe, energetyczne i dotyczące OZE oraz ustawy o korytarzach przesyłowych, które m.in. wdrażają rozwiązania unijne, potrzebne będzie oddzielne prawo - ustawa wprowadzająca te cztery ustawy.(PAP)