Pytanie:
W projektowanym budynku powierzchnia 1 piętra wykracza poza obrys powierzchni parteru (nadwieszenie o głębokości 1,2 m na długości elewacji równej 5 m). Czy powierzchnia zabudowy powinna być obliczona w obrysie parteru (wtedy będzie mniejsza). czy w obrysie 1 piętra (wtedy będzie większa)?

Odpowiedź:

Definicja powierzchni zabudowy

Definicja powierzchni zabudowy nie została uwzględniona w obecnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Posiłkujące się jednak praktyką oraz stosowanymi w procesie budowlanym normami technicznymi sformułować można ogólne twierdzenie, że powierzchnia zabudowy budynku jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, która wyznaczona jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Do powierzchni tej nie wlicza się powierzchni obiektów lub ich części, które znajdują się pod powierzchnią terenu, powierzchni elementów drugorzędnych (np. schody zewnętrzne, rampy), powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. altany, szopy).

Tym samym, odnosząc się do treści zadanego pytania, sformułować należy wniosek, że w przedmiotowym stanie faktycznym powierzchnię zabudowy wyznaczać będzie rzut powierzchni w najbardziej obszernym punkcie a zatem na poziomie 1 piętra, na którym w tym przypadku kondygnacja wykracza poza obrys parteru w sposób opisany treści zadanego pytania.

Zgodnie z normą techniczną w budownictwie, do powierzchni zabudowy nie wlicza się zewnętrznych części budynku, takich jak:

  • części podziemne obiektu,
  • studzienki,
  • schody zewnętrzne i pochylnie,
  • tarasy,
  • powierzchnie pod daszkami ochronnymi.


Tym samym obrys w daszku nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu powierzchni zabudowy.