We wtorek w Gdańsku zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez PBS Sopot w związku z poszukiwaniem i wydobyciem gazu z łupków. Badania wśród przedstawicieli samorządów, organizacji partnerskich samorządów i firm, które mają koncesje na poszukiwanie gazu na terenie Pomorskiego, zostały przeprowadzone przez urząd marszałkowski woj. pomorskiego i opracowane przez PBS, a badanie opinii mieszkańców wykonano na zlecenie PGNiG.

Magdalena Jackman z PBS Sopot poinformowała, że mieszkańcy Pomorza częściej niż mieszkańcy innych regionów interesują się tematem. „W porównaniu z mieszkańcami innych regionów kraju, Pomorzanie częściej uważają, że wydobycie gazu z łupków jest bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, że korzyści przeważają nad ewentualnymi zagrożeniami” – powiedziała. Według badań, mieszkańcy woj. pomorskiego częściej uważają, że korzyści ekonomiczne są wystarczającym uzasadnieniem dla takiej inwestycji.

„Mamy na Pomorzu wysoki kredyt zaufania społecznego, którego nie można zmarnować, bo mieszkańcy Pomorza uważają, że wszelkie decyzje o wydobyciu powinny być konsultowane z lokalną społecznością” – dodała. Podkreśliła, że „komunikacja, dialog i edukacja powinny być podstawą wszelkich działań związanych z poszukiwaniami i wydobyciem gazy niekonwencjonalnego”.

Według badania, 10 proc. Pomorzan ten temat w ogóle nie interesuje; w Polsce ten wskaźnik wynosi ok. 25 procent.

Sylwia Sterczyńska z PBS poinformowała, że w Pomorskiem 97 proc. pytanych samorządów i organizacji partnerskich (głównie nadleśnictw) popiera wydobycie gazu z łupków. Zaznaczyła, że „część z nich udziela poparcia pod warunkiem, że wcześniej będą spełnione wszelkie wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska i minimalizacji zagrożeń oraz będzie prowadzony dialog ze społeczeństwem”.

21 proc. samorządów uważa, że wydobycie gazu z łupków stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wśród mieszkańców Pomorza, 40 proc. pytanych (w Polsce 43 proc. ankietowanych) obawia się zanieczyszczenia środowiska związanego z poszukiwaniem i wydobyciem gazu z łupków. Przedstawiciel co piątego samorządu widzi zagrożenie dla turystyki w regionie.

PBS zauważa, że istnieje pełna zgodność przedstawicieli samorządu i mieszkańców, jeśli chodzi o nadzieje wiązane z powstaniem nowych miejsc pracy. Ok. 80 proc. pytanych w każdej grupie uważa, że wydobycie gazu z łupków jest szansą na zwiększenie zatrudnienia w regionie i wzrost poziomu życia mieszkańców.

Główną korzyścią ekonomiczną dostrzeganą przez samorządowców są wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat dzierżawnych z koncesji. Liczą też na powstanie nowych dróg i infrastruktury. Boją się natomiast spadku wartości nieruchomości na obszarze wydobycia gazu, zniszczenia dróg przez transport związany z wydobyciem gazu. Samorządy obawiają się też negatywnego wpływu wydobycia na jakość wód.

W ankiecie koncesjonariusze - przedstawiciele firm dysponujących koncesjami związanymi z wydobyciem gazu łupkowego zaznaczają, że w prowadzeniu działalności przeszkadza im przede wszystkim duża liczba i niespójność procedur i przepisów, zbyt długi czas oczekiwania na wydanie decyzji i rozproszenie decyzyjności. Zwrócili też uwagę na brak planów zagospodarowania przestrzennego, brak infrastruktury i dróg. Firmy mają też obawy związane z niechęcią lokalnych społeczności.

Samorządy oczekują utrzymywania przez koncesjonariuszy stałych, ciągłych i intensywnych kontaktów zarówno z lokalną władzą jak i mieszkańcami. Samorządy oczekują też ze strony firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego wsparcia lokalnych inwestycji, np. budowy obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz wyposażania gminnych świetlic i szkół a także organizacji festynów na terenie gmin.

Samorządy liczą też na przekazywanie informacji np. podczas organizowanych spotkań oraz w formie broszur, ale też podczas dyżurów informacyjnych, w czasie których każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść i zadać pytania.

Z kolei koncesjonariusze oczekują, że samorządy będą ułatwiały kontakty i tworzyły sytuacje sprzyjające kontaktom z lokalną społecznością; liczą też na przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Samorządy oczekują od koncesjonariuszy budowy dróg, infrastruktury oraz gazociągów do przesyłu gazu z łupków. Liczą też na niższą cenę gazu. Oczekują też dbałości o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców.
Natomiast koncesjonariusze oczekują, że samorządy uwzględnią potrzeby inwestycji infrastrukturalnych w planach rozwoju przestrzennego, opracują koncepcje zagospodarowania odpadów i zaopatrzenia w wodę oraz będą wspierać tworzenie składowisk odpadów. Koncesjonariusze oczekują też od samorządów wsparcia w procedurach administracyjnych, czyli skrócenia czasu wydawania decyzji.

W badaniu uczestniczyły 63 gminy z woj. pomorskiego,głównie z powiatów: wejherowskiego, słupskiego, gdańskiego, puckiego, kościerskiego i kartuskiego. W badaniu wzięło też udział 14 organizacji partnerskich, głównie nadleśnictw oraz 9 firm, które mają koncesje na poszukiwanie gazu na terenie Pomorskiego, m.in. PGNiG SA, BNK Petroleum i Talisman Energy Polska.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk poinformował, że do tej pory w Polsce wykonano 40 odwiertów poszukiwawczych gazu z łupków, z czego 20 było wykonanych na terenie Pomorskiego. Na 2013 r. planowane jest wykonanie kilkunastu odwiertów.