Przewodniczący podkomisji, powołanej przez sejmowe komisje ochrony środowiska oraz samorządu, Arkadiusz Litwiński (PO), wystąpi o analizy i wykładnie prawne potrzebne do dalszych prac nad projektem.

Obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody pozbawia samorządy prawa do blokowania ustanowienia parku narodowego lub zmian jego granic. W połowie marca w Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie projektu.

W środę podczas posiedzenia sejmowej podkomisji przedstawiciele komitetu inicjatywy obywatelskiej, która wniosła projekt ustawy do Sejmu, zaproponowali swoją poprawkę do projektu, która precyzuje zasady powoływania parków narodowych oraz zmiany jego granic.

Oprócz tego zaproponowali wpisanie do ustawy "kontraktu ekologicznego" - umowy zawieranej przez ministra środowiska z samorządami, na których terenie powstaje lub zostaje rozszerzony park. Kontrakt miałby zawierać zobowiązanie do dofinansowania przedsięwzięć kompensujących budżetom samorządów negatywne skutki utworzenia parków - chcą wnioskodawcy.
Według komitetu inicjatywy obywatelskiej rekompensata dla gmin miałaby być nie mniejsza niż 100 zł za każdy hektar powstającego lub rozszerzanego parku.

Posłowie w środę nie pracowali nad tekstem zmian. Chcą poczekać na opracowania, o które wystąpił przewodniczący Litwiński.

Według obowiązującej ustawy o ochronie przyrody utworzenie parku lub zmiana jego granic wymaga uzgodnień z samorządami, na których terenie leży lub ma powstać park. W obywatelskim projekcie mowa jest tylko o zaopiniowaniu projektu rozporządzenia o utworzeniu lub zmianie granic parku przez samorząd, Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz zainteresowane organizacje pozarządowe.

Inicjatorzy zmian w ustawie zebrali 250 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tys. Podpisy zaczęto zbierać po tym, jak samorządy nie zgodziły się na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Projekt został złożony w Sejmie w listopadzie 2010 r. W poprzedniej kadencji nie został wprowadzony pod obrady, ale projekty obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji. Dlatego prace nad tym samym wnioskiem podjął parlament obecnej kadencji.
Podkomisja powinna opracować swoje sprawozdanie, które przedstawi połączonym komisjom, które ją powołały.(PAP)