Informacje Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dotyczące wypełnienia przez Polską Akademię Nauk (PAN) zaleceń pokontrolnych, przedstawiono w środę Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zalecenia miały pomóc w naprawie problemów związanych z gospodarowaniem wybranymi składnikami majątku. Kontrolę przeprowadzono w związku z trwającymi w akademii przygotowaniami do uwłaszczenia części majątku, m.in. gruntów, mieszkań i niektórych budynków.
 
Podczas kontroli w 2011 r. NIK negatywnie oceniła ewidencję środków trwałych. Stwierdzono wówczas brak rzetelnej współpracy między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kancelarii PAN, widoczny na przykładzie ewidencji księgowej i ewidencji nieruchomości. "Stanowiły je oddzielne zbiory danych; pozyskiwane według odrębnych procedur. Ewidencje te prowadziły różne komórki organizacyjne, między którymi szwankował przepływ informacji" - przypomniał dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli Lech Oniszczenko.
 
W efekcie zaleceń NIK w akademii powołano główną komisję inwentaryzacyjną. Nastąpiła też reorganizacja księgowości i zmiana personalna na stanowisku głównego księgowego - poinformował Oniszczenko.
 
Jak zaznaczył przedstawiciel izby, NIK pozytywnie oceniła podjęte w PAN działania, "które zmierzają do uporządkowania gospodarki majątkiem trwałym". Doceniono zwłaszcza opracowanie i realizację strategii zarządzania tym majątkiem.
 
"Spośród dziewięciu wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym ze stycznia 2009 r., cztery wykonano w całości, trzy były w trakcie realizacji, w różnym stopniu zaawansowania, dwóch wniosków pokontrolnych NIK nie wykonano, mówimy o stanie z 31 grudnia 2011 r." - relacjonował Oniszczenko.
 
Z kontroli wypełniania zaleceń wynika jednak, że tempo działań jest "niespecjalnie zadowalające", co jednak - według Oniszczenki - zależy nie tyle od prezesa PAN, co od "inicjatywy władz poszczególnych instytutów, które powinny złożyć stosowne wnioski i określić składniki majątku, jaki będzie im niezbędny do prowadzenia statutowej działalności" - mówił.
 
Na posiedzeniu komisji przedstawiciel NIK przypomniał, że w latach 2009-2011 inwentaryzacje przeprowadziło 51 jednostek PAN. Przeprowadzono inwentaryzację ponad 4 400 składników majątku, w tym ponad 1 600 działek gruntu i ponad 1 300 budynków.
 
"Mimo wsparcia NIK nie daliśmy jeszcze rady z ustaleniem zakresu majątku potrzebnego do prowadzenia działalności statutowej PAN" - przyznał kanclerz PAN, Zdzisław Hensel. Dodał, że wciąż napływają informacje na temat tego, co poszczególne instytuty uznają za niezbędne do działalności. Podkreślił również, że tylko 40 instytutów zgłosiło się do prezesa PAN z wnioskiem o uwłaszczenie.
 
Hensel dodał, że w 2012 r. oszacowano wartość kolejnych działek gruntu na kwotę 72 mln zł. Do wyceny pozostały 234 działki, wycena powinna się zakończyć najpóźniej w I kwartale 2013 r. Akademia zaleciła instytutom sprzedaż wszystkich mieszkań. Podjęto też działania, które mają doprowadzić do sprzedaży tych nieruchomości na Mazurach (np. w Baranowie i Popielnie), które nie służą działalności statutowej.
 
PAP - Nauka w Polsce