Wskutek wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1958) z klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych została usunięta dyscyplina naukowa „ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków”.

MEiN wykreśla dyscyplinę, bo nikt nie ma uprawnień, by nadawać w niej stopnie>>

 

W związku z tym rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności usuwa tę dyscyplinę z listy - zmiany wejdą w życie 24 kwietnia 2024 r. Wniosek o nadanie uprawnień może złożyć podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zatrudnia co najmniej 12 pracowników:  prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie i posiadających osiągnięcia naukowe albo artystyczne w danej dyscyplinie albo w dyscyplinach wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy,
  • posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie wskazanej przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy albo w co najmniej 1 z tych dyscyplin.

 

Żaden podmiot tych warunków nie spełnił, trudno więc o to, by złożył wniosek. Jak wskazuje Rada Doskonałości Naukowej, dotychczas nie wpłynął również żaden wniosek o nadanie w powyższym zakresie tytułu profesora.

- Podsumowując, zdaniem RDN, funkcjonowanie wyodrębnionej dyscypliny naukowej przez ponad pół roku wykazało, że cel mający uzasadniać jej utworzenie, którym miało być przede wszystkim kształcenie profesjonalnej kadry, nie jest i najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany - uzasadniał wykreślenie dyscypliny resort nauki.