Próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Obecnie próg ten może wynosić maksymalnie 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Czytaj: Zmiany w kryterium dochodowym do stypendium studenckiego>>

 

Decyduje uczelnia

Podwyższenie progu dochodu będzie możliwe na podstawie art. 20 ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego.
Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmuje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r.

 

Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni. Zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów określa regulamin przyznawania świadczeń ustalony przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

Jak podał resort edukacji i nauki, stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r.