Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji i nauki

Jak zwrócono uwagę w komunikacie po posiedzeniu rządu, w 2019 r. liczba studentów, którzy otrzymują stypendia socjalne wynosiła 101 811, zaś w 2020 r. – 79 395, co oznacza spadek o 22 proc. Obecny mechanizm ustalania progu dochodu w relacji do kryterium dochodowego, który obowiązuje w systemie pomocy społecznej, nie jest efektywnym narzędziem przyznawania wsparcia studentom.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Kryterium dochodowe, które uprawnia do stypendium socjalnego dla studentów wzrośnie z 1051,7 zł do 1294,4 zł (netto), na osobę w rodzinie studenta.
  • Ujednolicone zostanie w skali kraju kryterium dochodowe, które uprawnia studentów do ubiegania się o stypendium socjalne. Doprecyzowany zostanie także zakres zaświadczenia, którym musi legitymować się student starający się o stypendium socjalne, w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, określonej w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  • Uczelnia będzie zaliczała studentom czynności, które wykonują oni np. w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu – na poczet praktyki zawodowej.
  • Zwiększona zostanie przejrzystość postępowań awansowych poprzez wprowadzenie obowiązkowego, publicznego charakteru obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego.
  • Szczegółowo określone zostaną warunki składania wniosku o nadanie tytułu profesora. Rozszerzony zostanie także katalog dokumentów, które podlegają uwierzytelnieniu, o zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki oraz inne dokumenty dotyczące uzyskania tych stopni.
  • Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące zabezpieczenia dokumentacji przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku likwidacji uczelni.
  • Uregulowane zostanie wydawanie dyplomów doktorskich w postępowaniach, które prowadzone są wspólnie z podmiotami zagranicznymi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie zasadniczo 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także: Będzie podwyżka stypendium doktoranckiego, ale nie mechanizm waloryzacji>>