Potrzebne formularze znajdują się w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej w odpowiedniej zakładce: http://info.pkw.gov.pl/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad.html

Wniosek może być przesłany pocztą lub złożony przez dowolną osobę w urzędzie gminy. "Trzeba pamiętać, że liczy się data wpływu wniosku do urzędu gminy. Nie data nadania tego wniosku" - przypomina Krzysztof Lorentz z Krajowego Biura Wyborczego. "Wysyłanie pocztą wniosku na chwilę przed upływem terminu byłoby ryzykowne, gdyż wniosek może nie dotrzeć na czas" - dodał.

Czytaj też: Niepełnosprawni i osoby starsze mogą głosować za pośrednictwem pełnomocnika (wzory)
 

Do podpisanego wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa oraz kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to osób, które w dniu wyborów będą miały ukończone 75 lat). Wniosek powinien być podpisany przez wyborcę lub - jeśli osoba ta nie umie podpisać wniosku - przez przyszłego pełnomocnika.

"Gdy wniosek i dokumenty dotrą do urzędu gminy, urząd kontaktuje się z wyborcą i ustala termin i miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Co do zasady sporządza się go w miejscu zamieszkania wyborcy, ale może to być inne miejsce wskazane przez wyborcę na obszarze danej gminy. Upoważniony do tego przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta urzędnik z drukiem przychodzi do wyborcy i tam sporządza akt pełnomocnictwa" - powiedział Lorentz.

W dniu wyborów pełnomocnik z aktem pełnomocnictwa stawia się w lokalu wyborczym, gdzie głosowałby wyborca. Na podstawie pełnomocnictwa otrzymuje tam karty do głosowania, kwituje odbiór karty w zastępstwie osoby, która udzieliła pełnomocnictwa i oddaje głos w jej imieniu.

Wyborca mimo złożenia aktu pełnomocnictwa może zagłosować w swoim lokalu wyborczym, ale tylko jeśli wcześniej w jego imieniu nie zagłosował pełnomocnik. Może także - na dwa dni przed wyborami - cofnąć pełnomocnictwo składając wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenie w tej sprawie. Takie oświadczenie może złożyć też w dniu wyborów w lokalu wyborczym (jeśli wcześniej nie zagłosował w jego imieniu pełnomocnik).

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Oddać głos przez pełnomocnika mogą także wyborcy posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika pacjenci w szpitalach, mieszkańcy domów pomocy społecznej, przebywający w zakładach karnych, aresztach śledczych. Lorentz wyjaśnił, że w tych miejscach są tworzone obwody odrębne, a m.in. dla pacjentów, którzy nie mogą wstać z łóżka i dotrzeć do lokalu wyborczego w szpitalu przewidziano urnę pomocniczą, dzięki której możliwe jest zagłosowanie np. w szpitalnej sali.

Nie zagłosują przez pełnomocnika także ci wyborcy niepełnosprawni, którzy głosują korespondencyjnie - termin składania wniosków w tej sprawie minął 27 października.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo można przyjąć maksymalnie od dwóch osób. Przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób jest możliwe, tylko jeśli jedną z nich jest członek rodziny (małżonek, rodzic, dziecko, babka, dziadek, wnuk, brat, siostra) lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pełnomocnikiem nie może być członek komisji obwodowej w lokalu wyborczym, w którym głosowałby wyborca. Nie mogą być nimi też mężowie zaufania i kandydaci w wyborach.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego przez pełnomocnika zagłosowało 1 858 osób, a w wyborach parlamentarnych w 2011 r. - 12 427.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 30 listopada. (PAP)

Wybory samorządowe 2014 - zobacz listę gotowych do pobrania wzorów wyborczych>>>