Rok 2024 to okazja do licznych podsumowań – mija 50 lat od uchwalenia Kodeksu pracy, 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Równocześnie jest to czas, w którym słowa „sztuczna inteligencja” odmienia się przez wszystkie przypadki. Stoimy zatem przed wyzwaniem, aby wyciągając wnioski z tego, co było, mądrze kreować to, co czeka rynek pracy w najbliższym czasie. Dyskusjom w takim kierunku poświęcone będzie ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy.

Czytaj również: Lęk przed AI. Większość pracowników obawia się rozwoju tej technologii - badanie>>
 

Wybór tematyki

Podczas ForumCooperante  przeprowadzone zostaną cztery dyskusje panelowe, dotykające najbardziej aktualnych z wyzwań dla obszaru HR. Pierwszy panel - Stary Kodeks – młody pracownik, nawiązujący do przypadającej w tym roku 50. rocznicy uchwalenia Kodeksu pracy, poświęcony będzie kwestiom dotyczącym adaptacja Kodeksu pracy do młodych pracowników. Uczestnicy postawią sobie pytania: Czy różnice generacyjne mają istotny wpływ na kulturę pracy? Czy stosunek pracy zostanie wyparty przez alternatywne modele pracy? Panel poprowadzi dr Iwona Gęsicka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prowadząca profile społecznościowe Pani od prawa pracy. W panelu udział wezmą Michał Dziergas, Wiceprzewodniczący Konfederacji Pracy Młodych, dr Barbara Godlewska-Bujok z Uniwersytetu Warszawskiego, Zastępczyni Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, Anna Hołdyńska z pracuj.pl, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Akademii Humanitas i autor raportu „Pokolenie Z na rynku pracy” oraz mec. Anna Kamińska z Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy. Opiekę merytoryczną nad panelem sprawują dr Katarzyna Jaworska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Monika Sowińska-Olek z Uniwersytetu Łódzkiego.

Drugi z paneli, prowadzony przez dra Roberta Marczaka z Gabinetu Prezesa ZUS, pt. „Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis?” koncentrować się będzie na analizie, czy ubezpieczenia społeczne mają rację bytu w kontekście realiów społeczno-gospodarczych zupełnie różnych od tych, które istniały w momencie ich wprowadzenia. Uczestnicy zastanowią się również, jaka może być przyszłość ubezpieczeń społecznych w świetle rozwoju nowych technologii i informatyzacji oraz jak wdrażane w ubezpieczeniach społecznych zmiany wpływają na zatrudniających i zatrudnianych i czy spełniają ich oczekiwania. W dyskusji udział wezmą prof. ucz. dr hab. Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mec. Magdalena Januszewska, r.pr. dr Katarzyna Kalata, dr Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ oraz dr Joanna Szyjewska-Bagińska z Uniwersytetu Szczecińskiego, Sędzia w IX Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Szczecin Centrum. Opiekę merytoryczną nad panelem sprawuje dr Ariel Przybyłowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Trzeci z paneli dyskusyjnych - Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii - poprowadzi Monika Smulewicz, Prezeska Zarządu HR na Szpilkach oraz CEO EDUWERSUM Collegium Rozwoju HR. Podjęte w toku rozmowy wątki dotyczyć będą takich zagadnień jak przewidywanie ery podporządkowania technologicznego i autonomizacji pracownika oraz granic humanizacji pracy w świecie nowych technologii. Gośćmi panelu będą Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, Łuksza Łaguna - doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. UŁ dr. hab. Krzysztof Stefański z Uniwersytetu Łódzkiego, kierujący Zespołem AI Work Team oraz prof. UW dr hab. Krzysztof Walczak, partner w Kancelarii C&C Chakowski&Ciszek. Nad organizacją panelu czuwają dr Michał Barański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Justyna Czerniak-Swędzioł z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Asystentka w Sądzie Najwyższym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy - to tytuł czwartego z paneli, który poprowadzi dr Tomasz Lasocki. Udział w panelu potwierdzili dr hab. Monika Domańska z Polskiej Akademii Nauk, Asystentka w Sądzie Najwyższym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, mec. Joanna Jasiewicz z Kancelarii Gide Loyrette Nouel, prof. Leszek Mitrus z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mec. Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dyskusje panelowe dotyczyć będą możliwości wpływu koncepcji przemysłu 5.0 (promowanej na szczeblu UE) na warunki i organizację pracy/relacje na rynku pracy czy oddziaływania jawności wynagrodzeń na zmniejszanie dyskryminacji na rynku pracy, w tym luki płacowej. Panel koordynują dr Marta Otto z Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Michał Skóra z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Małgorzata Gersdorf, Wojciech Ostaszewski

Sprawdź  

Eksperci spotykają się z naukowcami

Celem ForumCooperante jest zbudowanie płaszczyzny do dyskusji umożliwiającej konsolidację środowiska ekspertów, publicystów i naukowców specjalizujących się w szeroko rozumianym HR. Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE powstała w sierpniu 2017 r. Jest ona afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Cooperante od początku swojego istnienia czyni starania zmierzające do podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i społecznością prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Sieć zrzesza obecnie blisko 300 osób reprezentujących polską naukę i praktykę prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Cooperante dąży do popularyzacji nauki prawa pracy i pogłębiania wiedzy o współczesnym HR.

Aby stworzyć przestrzeń do dyskusji dla społeczności zrzeszonej wokół Cooperante, zaproponowano formułę ForumCooperante, które poza panelami dyskusyjnymi w swojej agendzie zakłada również czas na organizację Strefy Networkingowej umożliwiającej wymianę poglądów oraz zacieśnianie więzi zawodowych.

W roku 2023 po raz pierwszy wręczone zostały Nagrody Cooperante, przyznawane w Konkursie, który dążył do docenienia eksplorowania nowych obszarów badawczych oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych metod badawczych. Podczas ForumCooperante  możliwe będzie wysłuchanie referatów Laureatek: dr Kingi Moras-Olaś, r.pr. - Kategoria Doktorat Open Mind, dr Justyny Czerniak-Swędzioł, dr Ewy Krzaklewskiej oraz dr Eweliny Kumor-Jezierskiej - Kategoria zespołowa: Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są tutaj.  

ForumCooperante odbywać się będzie pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

dr Izabela Florczak, Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet Koordynujący Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE