"Większość poprawek ma charakter redakcyjny, ale są dwie poprawki, które mają za zadanie wprowadzić przepisy przejściowe - informujące, że uchwały podjęte przez rady gmin, rady powiatów mają obowiązywać do określonego terminu i w tym terminie nowe rady powiatów lub gmin łączących się albo też powstających, mają przyjąć nowe regulacje obowiązujące na ich terenie, chodzi o prawo lokalne. Są też trzy poprawki, które stanowią uzupełnienie przepisów obecnie obowiązujących" - powiedział PAP sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).

Podkreślił, że nowelizacja wprowadza zmiany w 45 ustawach. "Zmian jest bardzo wiele, ale generalnie one rewolucji nie czynią, raczej porządkują stan rzeczy, mają ułatwić stosowanie przepisów prawa" - powiedział.

Nowela wprowadza zachęty do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z propozycją połączone gminy o niższych dochodach będą mogły (w okresie 5 lat po połączeniu) uzyskać wzrost udziału w PIT nawet o 10 punktów procentowych (aktualnie jest to 5 pp).

Według noweli gmina powstała w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin będzie miała wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych.

Bogdan Dolnicki
  Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz>>>

Nowela zakłada, że samorządy będą mogły również tworzyć tzw. centra usług wspólnych. Oznaczać to będzie, że np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej na terenie jednej gminy będą mogły mieć np. wspólną księgowość.

Zgodnie z nowelą zmienia się też sposób wyliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Obniżone zostaną wysokości kar administracyjnych (wysokość kary administracyjnej będzie w wysokości podwójnej, a nie potrójnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu) oraz wprowadzona ma być możliwość umorzenia części nałożonej kary administracyjnej w szczególnych przypadkach.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn (opodatkowane zostaną także niektóre przypadki zniesienia współwłasności na rzecz współwłaścicieli), ustawy o podatku rolnym (określone zostaną przeliczniki m.in. dla rowów, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych).

Za nowelą ustawy - wraz z poprawkami - opowiedziało się 52 senatorów, 28 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz poprawkami zajmie się Sejm. (PAP)