Przed planowanym głosowaniem nowelizacji ustawy poseł PO Waldy Dzikowski zażądał przerwy i zwołania konwentu seniorów. Marszałek Grzegorz Schetyna zgodził się, a po spotkaniu konwentu zdecydował o odłożeniu głosowania do piątku.


Sejm uchwalił nowelizację o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w połowie maja br. Przewiduje ona przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami na ich terenie.


Przepisy uchwalone przez Sejm zakładają, że opłata za gospodarowanie odpadami jest obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Senat zaproponował, by można było ustalać wysokość tej opłaty także w oparciu o inne wskaźniki - np. gmina mogłaby uchwalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego. Sejmowe komisje, po rozpatrzeniu tej poprawki zdecydowały, że będą rekomendować jej odrzucenie.


Kolejna poprawka Senatu, której odrzucenie w głosowaniu w Sejmie będą rekomendowały komisje, przewiduje, że dopiero w przypadku trzykrotnego nierozstrzygnięcia przetargów dotyczących wyboru prywatnego partnera, gmina będzie mogła sama utrzymywać lub eksploatować instalację do przetwarzania odpadów przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Wcześniej posłowie chcieli, by już po pierwszym nierozstrzygniętym przetargu gmina mogła samodzielnie realizować takie zadania.


Obecnie właściciele nieruchomości sami podpisują z firmami umowę na odbieranie odpadów z posesji. Zgodnie z ustawą to gminy w przetargach wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami. Uwzględni ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów.


Zgodnie z przepisami samorządy gmin stworzą regiony gospodarki odpadami komunalnymi i będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji. Gminy, przedsiębiorcy odbierający odpady i marszałkowie województw będą składali sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków.


Według resortu środowiska, nowe przepisy mają uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnić ich selektywne zbieranie u źródła. Część śmieci będzie przekazywana do sortowni i spalarni, co zmniejszy ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska.


Jak przekonywał podczas prac sejmowych minister środowiska Andrzej Kraszewski, nowe regulacje pozwolą wyeliminować nielegalne składowiska odpadów np. w lasach. Według Kraszewskiego, gdy zapłacą oni opłatę gminie nie będą mieli pokusy, by dla oszczędności wywieźć swoje śmieci do lasu.(PAP)