Nowy etap ,,schetynówek" pod nazwą ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" został zaplanowany na lata 2012-2015. Będzie on nieco zmienioną kontynuacją programu realizowanego w latach 2008-2011. Podobnie jak w latach ubiegłych jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa prac w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Nowy program rozszerzono o katalog celów programowych oraz zmieniono rozwiązania m.in. w zakresie zasad finansowania.

Na realizację programu planuje się przeznaczyć łącznie 3 mld 200 mln zł z budżetu państwa. Program będzie finansowany także m.in. ze środków pochodzących z budżetów uczestniczących w nim gmin i powiatów.

Zakłada się, że druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont około 13 tys. 300 km dróg lokalnych do końca 2015 roku. W 2012 roku modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o łącznej długości około 850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zostać objętych corocznie około 4 tys. 150 km dróg lokalnych.

Program tzw. schetynówek jest dodatkowym źródłem pieniędzy na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniają się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także zwiększają atrakcyjność gospodarczą regionów. Program przewiduje bowiem finansowanie połączeń sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Program ukierunkowany jest także na poprawę stanu technicznego dróg i zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników. Wnioski o dofinansowanie zadań będą także oceniane m.in. pod kątem znaczenia zadania dla rozwoju obszarów wiejskich.

Uzgodniono, że na posiedzeniu Rady Ministrów minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi stanowisko strony samorządowej - mówiące o tym, że proporcje dofinansowania w ramach programu powinny być zachowane jak dotychczas i wynosić 50 proc.

Podczas posiedzenia 31 sierpnia br. komisja rozpatrzyła zarówno projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, jak i projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

Przedstawiciele rządu i samorządu przyjęli podczas dzisiejszego posiedzenia m.in. zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku, zaproponowane wspólnie przez resorty spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. W myśl projektu rozporządzenia termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na 20 stycznia 2012 roku. Kwalifikacja wojskowa potrwa od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 roku, czyli łącznie 60 dni roboczych i obejmie około 300 tys. osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Przyszłoroczna kwalifikacja obejmie m.in.:
- mężczyzn urodzonych w 1993 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
- osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby kończy się po 30 kwietnia 2012 roku, czyli po kwalifikacji wojskowej i jeżeli osoby te, przed jej zakończeniem, złożyły wniosek o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- kobiet urodzonych w latach 1988-1993, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria;
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawa prawna: projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

Spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przewodniczył ze strony rządowej Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze strony samorządowej obrady poprowadził Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, wiceprezes Związku Miast Polskich. W pracach komisji wziął udział także Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła 45 propozycji zmian w prawie oraz omówiła sprawy dodatkowe.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 31 sierpnia br. przyjęła również m.in.:
- propozycje Ministerstwa Infrastruktury - projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu;
- propozycje Ministerstwa Obrony Narodowej - projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom w czynnej służbie wojskowej;
- propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- propozycje Ministerstwa Zdrowia - projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
- propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- propozycje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;
- propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej - projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.