skorzystało z projektów unijnych

O efektach projektów unijnych i pięcioletnim udziale łódzkiej Służby Więziennej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki rozmawiali na zakończonym w piątek spotkaniu we Włodzimierzowie koło Sulejowa m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego.

W łódzkich więzieniach realizowane są cztery projekty unijne. "Głównym założeniem wszystkich projektów jest wyposażenie skazanych w takie umiejętności, aby po opuszczeniu zakładu karnego, umieli odnaleźć się na rynku pracy, aktywnie poszukiwać pracy, a w konsekwencji zostać zatrudnionymi w zdobytym w więzieniu zawodzie i nie powrócili do więzienia" - powiedział kpt. Bartłomiej Turbiarz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

W ramach największego projektu, realizowanego we wszystkich ośmiu aresztach i więzieniach w Łódzkiem, skazani uczestniczą w kursach zawodowych - w sumie dotąd 2044 osadzonych zdobyło kwalifikacje w kilkunastu zawodach. Mieli możliwość nauki w takich specjalnościach jak: kucharz małej gastronomi, brukarz, malarz, ogrodnik, elektryk, monter okien czy operator wózków widłowych.

Szkolenia prowadzą firmy zewnętrzne wyłaniane w drodze przetargów. Każdy z osadzonych po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji. Podstawowym kryterium, by skazany mógł skorzystać z unijnej pomocy był termin końca kary, który nie mógł przekraczać dwóch lat.

"Wszystko po to, aby skazany, który zdobędzie kwalifikacje w jakimś konkretnym zawodzie, mógł je szybko wykorzystać po wyjściu na wolność" – wyjaśnił Turbiarz.

W ramach kolejnego projektu w kursach zawodowych mogli uczestniczyć skazani z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bądź pozbawieni wolności za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego oraz za przestępstwa znęcania się nad bliskimi. Dla tych grup osadzonych zorganizowano 16 kursów takich jak m.in. fryzjer, elektryk, brukarz. Zaświadczenia o zdobyciu kwalifikacji uzyskało 114 skazanych.

W trzech więzieniach w Łódzkiem realizowany jest też projekt "Przywięzienne Kluby Pracy". Zajęcia prowadzą w nich funkcjonariusze z uprawnieniami lidera Klubu Pracy, a na zajęciach skazani mogą dowiedzieć się m.in. jak aktywnie poszukiwać pracy, napisać dokumenty aplikacyjne czy, jak poruszać się na rynku pracy. Z udziału w takich zajęciach skorzystało dotąd ponad tysiąc osadzonych.

Kolejny projekt to "Penitencjarny Doradca Zawodowy" realizowany w Zakładzie Karnym w Garbalinie. W ramach indywidualnie prowadzonych zajęć skazani mają możliwość zbadania predyspozycji zawodowych, a podczas zajęć grupowych dowiadują się m.in. jak założyć firmę, jak pozyskać fundusze na rozpoczęcie działalności. Od początku realizacji projektu doradztwem objęto ponad 680 skazanych.

Służba Więzienna współpracuje z Urzędami Pracy, które przekazują informację o tym w jakich zawodach poszukiwani są pracownicy. "Staramy się, aby zawody w których szkolimy osadzonych nie były oderwane od rzeczywistości i żeby skazani po opuszczeniu zakładów mogli znaleźć pracę" – podkreśliła Małgorzata Markiewicz, koordynator ds. PO KL w OISW w Łodzi.

Na realizację czterech projektów w łódzkich więzieniach do końca 2012 roku wydano ponad 4,7 mln zł ze środków unijnych.