Dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj powiedziała PAP, że w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu w 2011 r. wpłynęło 807 wniosków o głosowanie korespondencyjne przez osoby niepełnosprawne. Z wysłanych wówczas pakietów wyborczych z powrotem odesłano 801.

Zdaniem dra Jarosława Zbieranka wśród przyczyn tak niskiej liczby wniosków jest znacznie mniejsze zainteresowanie wyborami do PE niż np. prezydenckimi czy parlamentarnymi - również wśród osób niepełnosprawnych. "Ale bardzo ważną przyczyną jest brak elementarnej wiedzy wyborców o tym ułatwieniu" - podkreślił ekspert.

Według niego, z badania opinii społecznej przeprowadzonego kilka tygodni temu przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i CBOS wynikało, że ponad 70 proc. wyborców niepełnosprawnych nie miało w ogóle wiedzy o tym, że może głosować korespondencyjnie. "Nie wspominając o szczegółach tej procedury – czyli kwestiach formalnych, terminach" - zaznaczył Zbieranek.

Jak podkreślił, w porównaniu z 2011 r. sytuacja w kwestii informacji pogorszyła się. "W tym roku kampanie informacyjne ruszyły dopiero z końcem kwietnia, a tymczasem zamiar skorzystania z procedury głosowania korespondencyjnego należało zgłosić bardzo wcześnie – bo do poniedziałku, 5 maja" - zauważył Zbieranek.

Jego zdaniem również długi weekend majowy, który wypadł tuż przed upływem tego terminu, przyczynił się do mniejszej liczby złożonych wniosków.

"Koniecznie należy zastanowić się więc nad skutecznymi, bardziej bezpośrednimi kanałami dotarcia z informacją o ułatwieniach do wyborców niepełnosprawnych. RPO wskazywała m.in. na możliwość przesyłania przed wyborami do wyborców zwięzłej informacji (w formacie pocztówki) gdzie i kiedy się głosuje, jakie są warunki ważności głosu i jakie są ułatwienia dla osób niepełnosprawnych" - podkreślił ekspert.

Według niego warto jeszcze przypomnieć, że zamiar skorzystania z pełnomocnika podczas głosowania można zgłosić w urzędzie miasta lub gminy jeszcze do 15 maja.

Jak informuje PKW, niepełnosprawni, którzy wnioskowali o głosowanie korespondencyjne, powinni otrzymać pakiet wyborczy do 18 maja. Jeśli tak się nie stanie, wyborca powinien zwrócić się do urzędu gminy, do którego kierował wniosek ws. głosowania korespondencyjnego.

Pakiet wyborczy będzie doręczony do rąk własnych wyborcy i tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W pakiecie wyborca znajdzie: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładkę na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje swój głos - w dolnej części karty znajdzie na ten temat informację. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie przecinające się linie, w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że głos nie będzie uwzględniony.

Zaklejoną kopertę z kartą do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Do tej koperty należy także koniecznie włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu - należy na nim wpisać nazwę miejscowości, datę oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go również spowoduje, że głos nie będzie uwzględniony przy ustalaniu wyników wyborów.

Kopertę zwrotną trzeba zakleić i nadać: koperta będzie już zawierała adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie przesyłki polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy. Przedstawiciel poczty wyda dowód nadania.

PKW przypomina, że kopertę należy nadać najpóźniej w piątek 23 maja. Co ważne, termin nadania przesyłki wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.

Wyborca niepełnosprawny może też - do czasu zakończenia głosowania - osobiście dostarczyć przesyłkę do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjnie mogą też osoby głosujące za granicą. Konsulowie muszą wysłać pakiety wyborcze najpóźniej 15 maja. W sytuacji, gdyby wyborca - mimo zbliżającego się terminu wyborów - nie otrzymał pakietu, powinien zgłosić się do konsula.

MSZ nie podaje, ile osób w tym roku zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego.

W roku 2011 za granicą wpłynęło 22 tys. 144 wniosków o głosowanie korespondencyjne. Z wysłanych pakietów do komisji "wróciło" około 18,5 tys. Jednak ponad 2 tys. odesłanych kopert miało uchybienia formalne - m.in. 2090 nie zawierało oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosów, a w 26 przypadkach oświadczenie to było niepodpisane. Za granicą każdy mógł zwrócić się o głosowanie korespondencyjne. (PAP)