Senatorowie będą pracować nad: Prawem przedsiębiorców; ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców wprowadza zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej, czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców. Dzięki niej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Z kolei "ulga na start" zakłada, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Nowe przepisy znoszą obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

Wprowadzają ponadto instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. Podstawowym zadaniem Rzecznika ma być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu. Inna z ustaw zawartych w pakiecie zakłada wprowadzenie możliwości zawieszenia przez przedsiębiorców-osób fizycznych wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące.

W nowych przepisach określono też zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych i wskazano zasady tworzenia przez nich oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju. Celem tej ustawy ma być zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności kraju. (PAP)