Dwie nowe ustawy regulujące postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych, weszły w życie rok temu i budziło sporo kontrowersji. Obie wprowadziły szereg zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego - m.in. opłatę w wysokości 150 zł pobieraną od wierzyciela. Zwiększono też nadzór nad komornikami, minister sprawiedliwości w ramach postępowania administracyjnego, może z urzędu podejmować działania prowadzące nawet do usunięcia komornika z zajmowanego stanowiska, a wcześniej do zawieszenia go w czynnościach, jeśli komornik rażąco naruszy prawo.

Teraz czas na zmiany dotyczące wprowadzone w Prawie o ustroju sądów powszechnych, a dotyczące tworzenie wydziałów egzekucyjnych.

 


Wydziały dedykowane postępowaniu egzekucyjnemu  

W myśl wchodzących w życie przepisów, wydziały egzekucyjne są tworzone w sądach rejonowych. Mają w nich być rozpoznawane m.in. sprawy: 

  • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest wydane w wydziale egzekucyjnym orzeczenie sądu albo referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • ze skarg na czynności komornika sądowego wnoszonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz spraw, w których przepisy te stosuje się odpowiednio,
  • o wyłączenie komornika sądowego,
  • o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym,
  • o wydanie zaświadczenia dla tytułów egzekucyjnych
  • czy o zwolnienie od kosztów sądowych przed wszczęciem postępowania w sprawach, o których mowa w przepisach poprzedzających, oraz zwolnienie od kosztów komorniczych.

W sytuacji gdy takiego wydziału nie uda się utworzyć, minister sprawiedliwości ma przekazać sprawę innemu sądowi rejonowemu. 

Czytaj: 
Fronczek: Będzie drożej, ale sprawiedliwiej>>

Zreformowana procedura cywilna już do poprawki - w MS trwają prace​>>

Ważna liczba spraw i komorników

Przy okazji wprowadzana jest również zmiana w art. 18 par. 1, dotyczących tworzenia i znoszenia przez ministra wydziałów oraz wydziałów i ośrodków zamiejscowych sądów. Dopisano, że uwzględniać ma przy tym poza dostosowaniem ich liczby, rodzaju i wielkości do obciążenia wpływem spraw, ekonomią postępowania sądowego oraz koniecznością prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych, także właściwą skalę etatyzacji. 

Czytaj w LEX: Egzekucja z ruchomości stanowiącej własność w częściach ułamkowych dłużnika i osoby trzeciej >

 

Z kolei przy tworzeniu wydziałów egzekucyjnych ma uwzględniać konieczność prawidłowego i sprawnego wykonywania nadzoru judykacyjnego nad komornikami sądowymi, w tym w szczególności:

  • wpływ spraw,
  • liczbę komorników sądowych, którzy podlegaliby nadzorowi judykacyjnemu utworzonego wydziału,
  • liczbę spraw prowadzonych przez komorników sądowych, którzy podlegaliby nadzorowi judykacyjnemu utworzonego wydziału.

Sprawdź w LEX:

Jaką kwotę powinien zwrócić wierzyciel dłużnikowi w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego? >

Kto powinien zgłosić do US informację o śmierci komornika? >

Czy komornik sądowy może zawiesić działalność gospodarczą na okres sześciu miesięcy? >

Czy należność jest uregulowana z dniem wpływu środków na rachunek bankowy komornika? >