Ustawa uzależnia wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Po nowelizacji ostateczne opłaty stałe pobierane w sprawach egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za egzekucję odebrania rzeczy oraz egzekucję polegającą na wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości i usunięciu z niej ruchomości, wprowadzeniu zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa, tudzież wprowadzeniu dozorcy w dozór nieruchomości oraz opróżnieniu lokalu z rzeczy lub osób. To spadek z 40 proc.

„Wprowadzone zmiany, które znacząco obniżają opłatę egzekucyjną, nie służą realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i nie zostały poprzedzone żadnymi ustaleniami odnoszącymi się do wpływu takiego obniżania na skuteczność i sprawność funkcjonowania egzekucji sądowej i poszczególnych postępowań egzekucyjnych, a w szczególności na zdolność sądowych organów egzekucyjnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności egzekucyjnej” – podkreśla KRK.

Dodatkowo zauważa, że wątpliwości budzi stosowanie nowych przepisów do już wszczętych postępowań. Jak podkreślają komornicy, nie ma ku temu podstaw w wyroku TK, do którego dostosowuje przepisy nowela.