– Sąd patentowy dawno powinien powstać i mam nadzieję, że za trzy miesiące będziemy już mówić o projekcie, który trafił do Sejmu – powiedziała Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Jak podkreśla Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego, projekt powołania sądu patentowego jest już gotowy i ma pozytywną opinię ministra gospodarki.
Obecnie jako wyspecjalizowany sąd działa XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozpatruje jednak tylko sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ostatnio wskazano Sąd Okręgowy w Poznaniu jako właściwy do rozpatrywania tabel wynagrodzeń autorskich i praw pokrewnych.
Z kolei w Urzędzie Patentowym działa kolegium orzekające do spraw spornych. Na decyzje kolegium przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

źródło: Rzeczpospolita