Za przyjęciem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z 26 maja 2014 r. głosowało 90 senatorów, nikt nie był przeciw, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zasoby własne budżetu UE służą finansowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. dochody z opłat celnych czy składki państw członkowskich zależne od dochodu narodowego brutto (DNB), które stanowią obecnie największe źródło środków finansowych UE. Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja i Zjednoczone Królestwo korzystają jednak z określonych zniżek (tzw. korekt) przy obliczaniu składek, które zmniejszają wkład tych państw do budżetu UE. Chodzi o tzw. rabat brytyjski oraz korekty przyznane Niemcom, Austrii, Szwecji i Holandii.

Jak wyjaśniał w Sejmie, podczas pierwszego czytania projektu ustawy, wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far decyzja ustanawia zasady przydziału zasobów własnych Unii Europejskiej w celu zapewnienia finansowania budżetu ogólnego UE przez państwa członkowskie na lata 2014-2020. Zaznaczył, że w lutym 2013 r. ustalono wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020. Określają one roczne pułapy budżetowe, ustalają wysokość alokacji wydatków na poszczególne polityki UE.

Wskazał, że nowa decyzja będzie stanowiła podstawę przekazywania do budżetu Unii Europejskiej wpłat z tytułu naszej własnej składki członkowskiej, która jest szacowana na okres 2014-2020 na 33 mld 600 mln euro. Rocznie jest to około 4 mld 800 mln euro. "Prognoza ta została opracowana zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej (…) oraz zgodnie z przewidywanym tempem rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej, w tym oczywiście naszego DNB. Decyzja obowiązuje wszystkie państwa członkowskie i będzie stosowana bezpośrednio, bez potrzeby transponowania jej przepisów do krajowych porządków prawnych, ale wchodzi w życie dopiero po zatwierdzeniu jej przez wszystkie państwa członkowskie" - tłumaczył wiceminister.

Nowa decyzja wprowadza niewiele nowych rozwiązań w stosunku do poprzedniej decyzji, która dotyczyła ram finansowych 2007-2013. Przede wszystkim dostosowuje metodę obliczania zasobu związanego z dochodem narodowym brutto do systemu rachunków narodowych ESA 2010 oraz wprowadza nieznaczne zmiany w systemie płatności składek, które dotyczą mechanizmów korekcyjnych.

W przypadku Polski konieczna jest ratyfikacja decyzji po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.

Z danych MSZ wynika, że Polska wciąż jest największym beneficjentem w UE. W 2014 r. otrzymaliśmy ponad 17 mld euro, a wpłaciliśmy nieco ponad 4 mld euro. W ramach całej perspektywy finansowej powinniśmy uzyskać ponad 76 mld euro. (PAP)