Z kolei dług instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w tym samym okresie o 0,7 proc.

W biuletynie kwartalnym MF przedstawiło dane dotyczące zadłużenia sektora finansów publicznych (PDP) oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) na koniec I kwartału 2017 roku.

Zdaniem MF zmiana zadłużenia PDP w I kwartale 2017 r. była wynikiem: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 10 mld 823,4 mln zł (+1,2 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa po konsolidacji o 10 mld 873,7 mln zł (+1,2 proc.), spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 736,9 mln zł (-1,1 proc), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 729,1 mln zł (-1,1 proc.), a także spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 10,4 mln zł (-13,1 proc.).

Z kolei zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją (tj. eliminacją wzajemnych zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych - PAP) wyniosło na koniec I kwartału 2017 r. 1 bln 023 mld 873,7 mln zł i spadło w stosunku do końca 2016 r. o 27 mld 365,0 mln zł (-2,6 proc.). Spadek, informuje MF, był wynikiem umorzenia pożyczek w wysokości 39,2 mld zł udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa. Umorzenie pożyczek nie miało natomiast wpływu na poziom PDP (zadłużenia sektora finansów publicznych po konsolidacji) - dodaje.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wzrósł w I kwartale 2017 r. o 7 mld 299,2 mln zł (+0,7 proc.) do poziomu 1 bln 013 mld 571,4 mln zł.

Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął według MF przede wszystkim: spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 1 mld 132,8 mln zł), spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 1 mld 050,2 mln zł), wzrost wartości portfela skarbowych papierów wartościowych, posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 657,0 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku zwiększenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora, wzrost zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie kształtowania się kursów walut obcych (o 200,4 mln zł).

MF dodaje w biuletynie, że w 2016 r. relacja PDP do PKB wyniosła 52,1 proc. i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 3,4 punkty procentowe. W 2016 r. relacja długu EDP do PKB wyniosła 54,4 proc. (wartość skorygowana w stosunku do opublikowanej w dniu 31 marca br.) i wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 3,3 punkty procentowe. (PAP)