Obecnie obowiązujący mechanizm relief at source, który polega na preferencyjnym opodatkowaniu podatkiem u źródła wypłacanych należności już na etapie ich wypłaty przez płatnika, zostanie od 1 stycznia 2019 r. zastąpiony obowiązkiem poboru podatku przez płatnika, który ma być połączony z procedurą dokonania jego zwrotu (tax refund). Rzeczony zwrot będzie wiązał się z dodatkowymi obowiązkami ciążącymi na przedsiębiorcach. Ma on następować po przeprowadzeniu weryfikacji prawa do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania należności.

 


Wniosek o zwrot podatku

Organy podatkowe będą dokonywać zwrotu WHT pobranego według nowych zasad na wniosek, który będzie mógł zostać złożony zarówno przez podatnika, jak i płatnika, jeżeli wpłacił on podatek z własnych środków i poniósł jego ekonomiczny ciężar. Wysokość podatku podlegającego zwrotowi określana będzie na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz również:
Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła zbyt rygorystyczne >>

Duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła >>

W praktyce, największą trudnością podczas składania wniosku może okazać się obowiązek skompletowania i dołączenia do niego rozbudowanej dokumentacji, która w oczach organu uzasadni wypłatę podatku. Zawierać ma ona m.in. certyfikat rezydencji podatnika, dokumentację dotyczącą przelewów bankowych oraz dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności.

 

W przypadku, gdy wniosek składać będzie podatnik, konieczne będą również oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot, na podatniku tym ciąży obowiązek podatkowy, a także, że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności. Wymagane będzie także oświadczenie, że podatnik prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód (jeżeli należności te w rzeczywistości uzyskiwane są w związku z tą działalnością). Niezbędne będzie dodatkowe uzasadnienie, że spełnione są warunki będące przedmiotem tych oświadczeń.

Kiedy z kolei wniosek będzie składany przez płatnika, ustawa nakłada na niego obowiązek przygotowania dokumentacji wskazującej na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wypłacił WHT z własnych środków i poniósł jego ciężar ekonomiczny.

Jakby tego było mało, wniosek o zwrot musi zawierać dodatkowe oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych w nim faktów oraz potwierdzające zgodność załączonej do wniosku dokumentacji z oryginałem. Obowiązek ten będzie dotyczył również kolejnych przedstawianych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji.

Termin zwrotu

W sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wyda decyzję, w której określi jego kwotę, przy czym, jeżeli wniosek nie budzi wątpliwości, organ dokona zwrotu tej kwoty niezwłocznie, bez wydawania decyzji. W pozostałych przypadkach (zapewne w większości) zwrot ma następować w terminie sześciu miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do terminu tego nie będzie jednak wliczany czas przewidziany w przepisach dla dokonania określonych czynności. Obejmie to również wystąpienie przez polskie władze podatkowe o informacje niezbędne do weryfikacji zwrotu do innych państw. W praktyce więc termin ten może ulec znacznemu wydłużeniu.

Zobacz również:
Czy podlega podatkowi u źródła usługa serwisowa? >>

Kiedy należy odprowadzić podatek u źródła? >>

Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku >>

Obowiązek pobrania zryczałtowanego PIT "u źródła" >>

Informatyzacja procesu

Dla wniosku o zwrot zapłaconego podatku u źródła została przewidziana forma elektroniczna. W formie elektronicznej ma być również przesyłana dołączana do wniosku dokumentacja, która wskazywać ma na zasadność zwrotu. Ustawa wprowadzająca nowe zasady rozliczania WHT zobowiązała ministra finansów do wydania rozporządzenia, które ma określić sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chociaż do wejścia w życie zmian pozostał niecały miesiąc, stosowne rozporządzenie nie zostało dotychczas wydane. Stanowi to dodatkowe utrudnienie dla podatników i płatników, chcących przygotować się do rozliczania podatku u źródła na nowych zasadach.

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.