Zmiany zostały ogłoszone w poniedziałek w Dzienniku Ustaw (poz. 2159).

 

Limit transakcji zmieni pobór podatku

Nowe przepisy wprowadzają zaostrzony rygor dla sytuacji, w których łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika w danym roku podatkowym przekracza kwotę dwóch milionów złotych. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że z danych wynikających ze składanych przez płatników informacji o dochodach uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających w Polsce siedziby lub zarządu na terytorium Polski (informacje IFT- 2R) za lata 2014-2016 wynika, iż przyjęcie progu kwotowego na wskazanym poziomie pozwoli na objęcie nowym systemem co najmniej 75 proc. kwoty wypłacanych dochodów (przychodów) osiągniętych przez tych podatników. Należności, które nie będą przekraczać wskazanego progu dwóch milionów złotych, nie będą objęte wprowadzanym mechanizmem poboru podatku przez płatnika i zwrotu na wniosek.

 


Nowy mechanizm poboru

Przekroczenie progu dwóch milionów złotych spowoduje obowiązek poboru i wpłacenia podatku przez płatnika z zastosowaniem stawek określonych w prawie krajowym. Płatnik będzie mógł zrezygnować z poboru jedynie w przypadku, gdy złoży stosowne oświadczenia i tym samym przejmie odpowiedzialności za weryfikację statusu odbiorcy płatności. W przypadku płatności objętych zwolnieniami z dyrektyw unijnych dodatkowo można będzie wystąpić o opinię do organów podatkowych celem potwierdzenia możliwości zastosowania zwolnienia.

Zobacz również: Zaostrzenie reguł pobierania podatku u źródła >>

Zdaniem Agaty Oktawiec, dyrektora w dziale podatkowo-prawnym PwC, nowe przepisy mogą spowodować, że wielu płatników z ostrożności będzie wolało pobrać podatek niż ryzykować podjęcie samodzielnej decyzji o zastosowaniu niższej stawki czy zwolnienia.

 

Niejasne przepisy dotyczące limitu

Dr Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, partner w KNDP, wskazuje dodatkowo, że zasady obliczania wypłat, które spowodują obowiązek poboru podatku u źródła, są niejasne. W przypadku podatników-rezydentów, podatek ten pobierany jest jedynie od dywidend, jednakże z brzmienia przepisów wynika, że dla określenia, czy został przekroczony próg 2 mln zł, należy także uwzględnić przychody wskazane w art. 21 ustawy o CIT (m. in. należności licencyjne i odsetki) – tłumaczy ekspert.

Zobacz również: Kolejne przepisy uszczelniające system podatkowy podpisane  >>

Ceny transferowe – będą zmiany w zasadach wyceny transakcji >>

Możliwy zwrot podatku

W przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. Nowe przepisy wskazują wyraźnie, że z wnioskiem o zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności zwrócić się będzie mógł również płatnik, jeżeli wpłacił on podatek w własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. Co do zasady, zwrot podatku powinien nastąpić w terminie sześciu miesięcy. Agata Oktawiec z PwC tłumaczy, że wprowadzane zmiany istotnie zmieniają reguły gry w bardzo szybkim tempie bez możliwości dobrego przygotowania się do zmian. Ekspertka podkreśla, że z jednej stron z perspektywy budżetu państwa to rozwiązanie pozwoli na wychwycenie na wczesnym etapie nieprawidłości, ale z drugiej może oznaczać dla polskich przedsiębiorców zwiększenie kosztów działalności. Chodzi tu o zamrożenie kwoty podatku u źródła na ok. pół roku. Potwierdza to także dr Kujawski. Zwraca uwagę, że w wielu sytuacjach termin na zwrot nadpłaconego podatku u źródła nie będzie dotrzymany. Często konieczne będzie bowiem przeprowadzenie postępowania dowodowego z udziałem zagranicznych administracji podatkowych. W tym okresie, podatnik będzie kredytował fiskusa.

Postępowanie w zakresie zwrotu

Przepisy wprowadzają również możliwość ubiegania się o zwrot i przesyłania dokumentów związanych z postępowaniem w formie elektronicznej. Nie ma jednak jeszcze w tym zakresie żadnych przepisów wykonawczych. Wiadomo, że organ podatkowy będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, którego celem będzie weryfikacja zasadności zwrotu podatku. Jeśli okoliczności sprawy nie będą budziły wątpliwości, organ podatkowy zwróci podatek bez wydawania decyzji. Zdaniem Oktawiec nowe regulacje zawierają zbyt wiele niewiadomych. Nie jest pewne chociażby to, czy w sytuacji, gdy podatnik jest zobowiązany przekazywać oświadczenia, czy płatnik będzie musiał mieć ich oryginał. - Jeżeli zagraniczny podatnik będzie miał w Polsce kilka czy kilkaset tysięcy klientów, wówczas obsługa takiego procesy może być nie lada wyzwaniem – ocenia ekspertka.

Zobacz również:  Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku >>

Podatek u źródła a leasing transgraniczny >>

Czy podlega podatkowi u źródła usługa serwisowa? >>

Kiedy należy odprowadzić podatek u źródła? >>

Przeliczenie wynagrodzenia brutto na netto >>