W stosunku do opublikowanego 12 sierpnia 2016 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla II kwartału 2016 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się - informuje GUS.

Z przedstawionych przez GUS danych dotyczących PKB niewyrównanego sezonowo popyt krajowy w II kwartale 2016 r. był wyższy o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 3,5 proc., w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,3 proc, a wzrost spożycia publicznego wyniósł 4,4 proc.

GUS zwraca uwagę w komunikacie, że w II kwartale br. wzrost popytu krajowego, w skali roku (2,4 proc.) był wolniejszy od notowanego w I kwartale 2016 r. (4,1 proc.). "Wpłynął na to spadek akumulacji oraz, zbliżony do notowanego w I kwartale br., wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,5 proc. (wobec 3,4 proc. w I kwartale br.)". Wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych (3,3 proc.), zaznacza GUS, był nieznacznie wyższy niż w I kwartale 2016 r. (3,2 proc.).

Ponadto, informuje GUS, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., była wyższa o 2,9 proc.

Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła rdr o 5,1 proc., natomiast w budownictwie była niższa odpowiednio o 9,6 proc., w handlu i naprawach wzrosła o 5,4 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 6,9 proc.

PKB wyrównany sezonowo w porównaniu z poprzednim kwartałem w II kwartale 2016 r. zwiększył się realnie o 0,9 proc.

Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 2,9 proc. rdr, natomiast w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie w II kwartale 2016 r. wzrosła w skali roku o 2,2 proc.

Akumulacja brutto w II kwartale 2016 r. zmniejszyła się o 2,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 4,9 proc. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 16,7 proc. wobec 18,1 proc. przed rokiem.

Z kolei PKB wyrównany sezonowo w porównaniu z poprzednim kwartałem, informuje GUS, w II kwartale 2016 r. zwiększył się realnie o 0,9 proc.

Popyt krajowy wzrósł realnie o 0,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, spożycie ogółem wzrosło realnie o 0,7 proc., wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł realnie 0,6 proc.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w II kwartale 2016 roku wzrosła realnie o 0,4 proc., w przemyśle wzrosła realnie o 1,5 proc., a w budownictwie wzrosła realnie o 0,1 proc.

GUS: nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 1,2 proc.

Z kolei w handlu i naprawach wzrosła realnie o 1,7 proc., w transporcie wzrosła realnie o 2,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W działalności finansowej i ubezpieczeniowej spadek wartości dodanej wyniósł 4,0 proc.

Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie wzrosła o 0,5 proc.

Akumulacja zmniejszyła się realnie o 1,9 proc., natomiast nakłady brutto na środki trwałe w II kwartale 2016 r. zmniejszyły się realnie o 1,2 proc. - informuje GUS.

GUS informuje także, że "w II kwartale pogłębił się ujemny wpływ popytu inwestycyjnego (-0,9 pkt. proc.) w stosunku do notowanego w I kwartale tego roku (-0,2 pkt. proc.), co przy niewielkim pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,5 pkt. proc.) przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,4 pkt. proc. (wobec +1,1 pkt. proc. w I kwartale 2016 r.)".

Z kolei pozytywnie, według GUS, na tempo wzrostu gospodarczego oddziaływał eksport netto, który wyniósł w II kwartale 2016 r. +0,8 pkt. proc. wobec -0,9 pkt. proc. w I kwartale 2016 r. (PAP)

pś/ jzi/