Wsparcie rynku pracy w ramach nowego RPO dotyczy bezrobotnych powyżej 30. roku życia. Pierwsze konkursy z tego zakresu będą prawdopodobnie ogłoszone w drugiej połowie roku.

Jak powiedział PAP Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, instytucja w ramach programu regionalnego będzie realizowała trzy rodzaje przedsięwzięć.

Pierwsze z nich to wsparcie bezrobotnych. Obok podstawowych usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego będą im oferowane m.in. szkolenia, kursy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Będą również upowszechniane elastyczne formy zatrudnienia, takie jak: telepraca, praca rotacyjna, praca w niepełnym wymiarze czasu. Pracodawcy chcący zatrudnić bezrobotnych, będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia ich stanowisk pracy lub zatrudnienie subsydiowane.

„Całkowita wartość projektów z tego zakresu, jakie otrzymają dofinansowanie, to blisko 81 mln euro. Z czego 24 mln euro to projekty konkursowe, a 56 mln euro będzie rozdysponowane przez powiatowe urzędy pracy w trybie pozakonkursowym. Natomiast 1,6 mln euro będzie wykorzystane w ramach systemu międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES” – dodał Lulek.

Na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia zostanie przeznaczane blisko 48 mln euro – 38 mln na bezzwrotne dotacje, a pozostała kwota prawdopodobnie na pożyczki, związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Z kolei ponad 17,6 mln euro zarezerwowano na funkcjonowanie Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. To przedsięwzięcie zintegrowane z Rejestrem Usług Rozwojowych – platformą, na szczeblu krajowym koordynowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Ideą RUR jest, by w jednym miejscu znalazły się wszelkie oferty kierowane do przedsiębiorców, dotyczące: szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników i doradztwa. Dzięki platformie właściciel firmy będzie mógł wybrać potrzebną ofertę i na zasadzie refundacji, będzie się mógł ubiegać o częściowy zwrot kosztów dotyczących skorzystania z usługi. Pomoc publiczna w odniesieniu do pracowników wyniesie od 50 do 70 proc. na realizację oferty” - wyjaśniał rozmówca PAP.

Lulek podkreślił, że oferty dostępne na platformie będą wcześniej certyfikowane tak, by niosły za sobą wysoką wartość merytoryczną.

WUP wyłoni regionalnego operatora systemu, który będzie zajmował się m.in. rekrutacją firm do systemu, doradztwem w wyborze usługi i pośrednictwem w rozliczeniu umów z przedsiębiorcami.

W ocenie Lulka, dzięki wprowadzeniu platformy przedsiębiorcy szybciej i łatwiej będą mogli przeszkolić pracowników – w porównaniu z zasadami funkcjonowania programów, finansowanych ze środków UE w latach 2007-2013.

Obecnie trwa ustalanie szczegółowych zasad związanych z wydatkowaniem środków świętokrzyskiego RPO, na lata 2014-2020, na potrzeby lokalnego rynku pracy. „Chodzi m.in. o kryteria dotyczące naboru projektów i przyporządkowanie poszczególne form interwencji do właściwych grup docelowych. Pracujemy też nad uszczegółowieniem zasad finansowych i opracowujemy harmonogram wydarzania programu w poszczególnych latach” - tłumaczył Lulek.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 region ma wykorzystać niemal 1,4 mld euro, z czego ponad 980 mln euro ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 380 mln euro - z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

(PAP)