W przyszły poniedziałek prawnicy organizacji mają omówić tę część nowych zapisów - poinformowała w środę Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych.

Zobacz także: Pracodawcy i związkowcy wspólnie pracują nad zmianami w dialogu społecznym

Po tym, jak związki zawodowe w czerwcu 2013 r. zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej obie strony przygotowały osobno swoje propozycje zmian. Teraz pracują nad wspólnym projektem, który chcą przedstawić rządowi. W połowie listopada wspólny projekt może być gotowy, a przed świętami przyjęty przez statutowe organy wszystkich organizacji i jeszcze w tym roku przekazany stronie rządowej - oceniają uczestnicy rozmów. Grabowska, która jest doradcą ds. społeczno-prawnych FZZ i uczestniczy we wspólnych pracach powiedziała PAP, że w projekcie ma zostać doprecyzowana organizacja i kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Strona społeczna podczas rozmów na poziomie wojewódzkim przygotowała własny projekt zakładający, że do wojewódzkich rad wchodziliby nie tylko przedstawiciele organizacji związkowych, pracodawców i wojewody, ale też samorządów - marszałek województwa i jego reprezentanci. Szefowie WRDS zmienialiby się co roku na zasadach rotacji pomiędzy wszystkimi czterema uczestnikami. Obecnie rolę przewodniczącego pełni wojewoda.Ten projekt ma zostać opracowany i dołączony do projektu central związkowych i organizacji pracodawców.Podczas poprzedniego spotkania ekspertów tych organizacji ustalono, że podstawowym zadaniem Rady Dialogu Społecznego ma być uzgadnianie pomiędzy partnerami kluczowych regulacji dotyczących warunków zatrudnienia – podała Grabowska. Rada przedstawiałaby co roku informację ze swojej działalności Sejmowi. Związki i pracodawcy chcą, by RDS miała prawo występować ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego.Rada miałaby przyjmować - jak dotychczas Komisja Trójstronna - stanowisko w sprawie wskaźników makroekonomicznych do ustawy budżetowej. Miałby też prawo opiniowania projektów aktów prawych, strategii, planów budżetowych – chcą prawnicy organizacji.Dla zapewnienia niezależności Rada miałaby mieć też własne biuro i budżet. Grabowska poinformowała, że jednym z punktów, co do których zgadzają się pracodawcy i związki zawodowe, jest to, że działalność Rady i jej biura byłaby finansowana z budżetu państwa.

Obecnie za funkcjonowanie i obsługę Komisji Trójstronnej odpowiada jeden z departamentów ministerstwa pracy.Prawnicy pracują też nad zapisami dotyczącymi samej organizacji pracy Rady - pracy zgromadzenia ogólnego, prezydium, biura i sekretarzy Rady, a także zespołów eksperckich. Nie uzgodniono jeszcze, czy powstanie instytucja Rzecznika Dialogu Społecznego.Wcześniej uzgodniono już podstawowe kwestie - m.in. obie strony chcą likwidacji Komisji Trójstronnej i zgadzają się na nazwę nowego ciała - Rada Dialogu Społecznego. Chcą też, by było to ciało niezależne od rządu, który byłby nadal trzecią stroną dialogu, ale członków Rady powoływałby organ od rządu niezależny. Obecnie członków Komisji nominuje premier.Radca prawny OPZZ Paweł Śmigielski w rozmowie z PAP ocenił, że nie ma jeszcze "twardych, uzgodnionych w 100 proc. zapisów projektu". "Rozmawiamy o kompetencjach rady, ale do porozumienia jeszcze daleko" - powiedział.Zaznaczył, że są dwa terminy dotyczące prac – do 15 listopada ma być gotowe wspólne opracowanie ekspertów w możliwie najpełniejszej kompromisowej formie. Drugi termin to połowa grudnia – kiedy wspólny projekt ma zostać poddany pod osąd władz statutowych każdej organizacji. "Będziemy robić wszystko, żeby zmieścić się w tych terminach" – zadeklarował. Oznacza to, że wspólny projekt mógłby trafić do strony rządowej jeszcze w 2014 roku. "W tym roku chcemy przedstawić im ten projekt" – powiedział Śmigielski.Związki już w październiku 2013 r., po ponad stutysięcznej manifestacji w Warszawie, przygotowały własny projekt, uzgodniony wspólnie przez trzy centrale. Związki uznają, że nie ma powrotu do Komisji Trójstronnej w obecnej formule, a dialog społeczny trzeba zdefiniować na nowo. W nowej Radzie partnerzy powinni być równorzędni. Projekt zaprezentowali na spotkaniu u prezydenta, który włączył się w debatę nad stanem dialogu społecznego w Polsce. Pracodawcy analizowali go i w maju 2014 r. przygotowali swoje propozycje czterech organizacji, które przekazali stronie związkowej. Rząd i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz czekają na wspólnie uzgodniony w autonomicznym dialogu dwustronnym między związkami i pracodawcami projekt.

Zobacz także: Pracodawcy i związki chcą wzmocnić społeczny dialog regionalny

Resort pracy pracuje też nad własnymi rozwiązaniami zmian w Komisji Trójstronnej.Członkami Komisji Trójstronnej są rząd, związkowcy i pracodawcy. Stronę rządową reprezentuje minister pracy, jako jej przewodniczącego i wiceministrowie z większości resortów. Strona związkowa, która zawiesiła swoje prace w KT, to Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność. Cztery organizacje reprezentują pracodawców w KT - PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

(PAP)