Prezydent podpisał nowelizację w piątek, o czym w poniedziałek poinformowała jego kancelaria.
W myśl nowych przepisów, zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do przekazywania na cele związane z ochroną przeciwpożarową 10 proc. sumy wpływów, uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia. Obecnie połowa tej kwoty jest przekazywana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, reszta - Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacja stanowi, że wszystkie środki będą trafiały do Komendanta Głównego PSP, który następnie przekaże 50 proc. straży ochotniczej, a 50 proc. na jednostki ochrony pożarowej, czyli m.in. zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminną zawodową straż pożarną, terenową służbę ratowniczą.
Zgodnie z nowelą, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb rozdziału środków, "mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej".
Nowela wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.(PAP)