1 listopada 2018 roku, po raz pierwszy od 12 lat, wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Od 1 listopada 2019 roku uprawnieni otrzymają znów nieco więcej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Dwie podwyżki

Ostatni wzrost zasiłku pielęgnacyjnego miał miejsce w 2006 r.  Od tego czasu wynosił on 153 zł miesięcznie.

Rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej określono dwie tury podwyżki wysokości zasiłku pielęgnacyjnego:

  • od 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł,
  • od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł.

Dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne!
Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego jest niezależne od dochodów osoby z dysfunkcją zdrowotną i jej rodziny.

Czytaj też: Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny >