Zasiłek pielęgnacyjny

Uregulowany jest w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a przyznawany w celu choć częściowego pokrycia kosztów niezbędnych do zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej.

Przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 lat, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
  • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną umiarkowaną niepełnosprawność, która jednak powstała przed ukończeniem 21 lat,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, albo też podległe im ośrodki pomocy społecznej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego do października 2018 roku wynosi 153,00 zł miesięcznie. Od 1 listopada będzie wyższy - po raz pierwszy od 12 lat.

Czytaj też: Od 1 listopada wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny >

Dodatek pielęgnacyjny

To z kolei świadczenie należne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uregulowane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przyznawany jest osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (oba warunki muszą wystąpić jednocześnie) oraz wszystkim, którzy ukończyli 75 lat.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2018 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

 

Osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji świadczenie jest przyznawane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Ci, którzy ukończyli 75 lat otrzymują z kolei dodatek pielęgnacyjny z urzędu, bez potrzeby składania wniosku w tej sprawie.

Co istotne, osobie, która ukończyła 75 lat i uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny.

Jeżeli o dodatek pielęgnacyjny stara się osoba, która jest niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji powinna przedłożyć w ZUS (może to oczywiście zrobić osoba upoważniona) zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego oraz wszelkie inne dokumenty medyczne potwierdzające niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. ZUS wydaje decyzję w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Albo jeden, albo drugi

W obecnym stanie prawnym otrzymywanie jednego świadczenia wyklucza prawo do drugiego, gdyż z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Niesprawiedliwym wydaje się utrata prawa do wypłacenia zasiłku pielęgnacyjnego osobie, która nabyła prawo do wypłaty dodatku pielęgnacyjnego - napisał poseł Piotr Apel w interpelacji do MRPiPS. Dodał, że grupa osób uprawnionych do wypłaty tych świadczeń dotknięta jest zazwyczaj poważnymi schorzeniami, co wiąże się z koniecznością przyjmowania leków a także zapewnienia im opieki i pomocy. Suma kwot zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego to 368,84 zł – biorąc pod uwagę powyższe argumenty nie wydaje się, aby była ona na tyle wysoka, aby trzeba było wykluczać prawo do jednego z tych świadczeń przez osoby spełniające przesłanki do wypłaty obu - podkreśla poseł Apel i pyta, czy ministerstwo zauważa potrzebę zmiany przepisów dotyczących zbiegu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego.

W odpowiedzi wiceminister Bartosz Marczuk wyjaśnia, że oba świadczenia mają ten sam cel, tj. częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i nie są prowadzone żadne prace legislacyjne nad zmianą obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych.