Za nowelizacją było 411 posłów, 6 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Przyjęte zmiany Regulaminu Sejmu dotyczą trybu udostępniania przez Sejm informacji o środowisku i jego ochronie. Informacje takie będą udostępniane przez Kancelarię Sejmu na pisemny wniosek; wniosek będzie mógł być przesłany za pośrednictwem Systemu Informacyjnego Sejmu.

Szef Kancelarii Sejmu będzie mógł zdecydować o odmowie udostępnienia informacji, a strona niezadowolona będzie mogła zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kolejna zmiana w Regulaminie jest podyktowana wejściem w życie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona wymóg dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w przypadku projektów dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Ocena ta ma stanowić odrębną część uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia. Zgodnie ze zmianą w razie braku wspomnianej oceny marszałek Sejmu będzie mógł zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy lub rozporządzenia.

Do wszystkich projektów wniesionych do czasu wejścia w życie zmian w Regulaminie, stosowane będą przepisy dotychczasowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem obowiązku zawierania w projektach oceny wpływu projektu na działalność mikroprzedsiębiorców, który zacznie obowiązywać od 17 marca. (PAP)