- Najważniejsza jest tradycja wolności akademickiej - to sama wspólnota uczelni będzie wybierała władze uczelni (jak dotychczas) oraz wyznaczała kierunki rozwoju uczelni. Jednocześnie proponowane przez nas zmiany mają usprawnić funkcjonowanie szkół wyższych - podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Do życia powołane zostaną rady uczelni - ponad 50 proc. ich składu mają stanowić osoby z zewnątrz. Wyboru członków rady dokona senat uczelni. Obligatoryjnie w tym gronie znajdzie się też przewodniczący samorządu studenckiego. Rada będzie miała łącznie 7 lub 9 członków – zależne o statutowych regulacji w uczelni. Do zadań tego gremium będzie należało m.in. uchwalanie statutu oraz strategii uczelni, sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową uczelni i nad zarządzaniem uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora.

- Liczymy, że w skład rad uczelni będą wybierani wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz życia społecznego. Decyzja w tym zakresie będzie należeć całkowicie do wspólnoty uczelni – podkreśla wicepremier Gowin.
Przygotowywana ustawa przewiduje też nowy sposób powołania rektora i zakres jego obowiązków. W projekcie znajdzie się zapis, według którego wybierać go będzie senat albo kolegium elektorów spośród co najmniej dwóch osób wskazanych przez radę uczelni.(PAP)