Dziekan wydziału skreślił studenta z listy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Z decyzji wynikało, że student nie zaliczył semestru i wyczerpał możliwość powtarzania przedmiotu. Po raz trzeci nie zaliczył on przedmiotu z semestru 3 i przedmiotu z semestru 5. Skarżący w trakcie studiów korzystał z możliwości powtarzania jednego semestru. Rektor utrzymał wydaną decyzję w mocy. Organ zwrócił uwagę, że do obowiązków studenta należy uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla danego semestru.

WSA: Niezaliczenie semestru nie musi oznaczać skreślenia z listy studentów>>

 

Skreślenie studenta z listy studentów

Student, wybierając uczelnię, poddaje się reżimom w niej obowiązującym – zwrócono uwagę w decyzji. Student, podczas składania ślubowania, zobowiązał się do respektowania przepisów obowiązujących na uczelni. Istniała więc podstawa do skreślenia go z listy studentów, skoro nie zaliczył on wymaganych przedmiotów. Jak wynika z art. 108 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020.85) student może być skreślony z listy studentów w przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie. Zdaniem Rektora nie wystąpiły żadne okoliczności, które uniemożliwiały studentowi zaliczenie przedmiotów.

  

Zły stan zdrowia studenta

Student, działając przez pełnomocnika, wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Podniósł w szczególności, że przed wydaniem decyzji należało przeprowadzić dowody. Jego zdaniem kluczowe było sięgnięcie po opinię biegłego lekarza celem ustalenia jego stanu zdrowia. Na podstawie tego dowodu możliwe było ustalenie, czy istniał wpływ jego stanu zdrowia na niezaliczenie określonych przedmiotów – wskazano w skardze. Skarżący podkreślił, że sfera ta należy to wiadomości specjalnych, więc organy nie mogły samodzielnie jej oceniać. Zdaniem skarżącego ustalenia organów okazały się dowolne, a wydane decyzje - błędne. Student podkreślił jednocześnie, że powinien on uzyskać wpis warunkowy, by móc ponownie zaliczyć przedmioty.

 

Niezaliczenie semestru

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał wniesioną skargę za niezasadną. Sąd administracyjny zwrócił uwagę, że nie było podstaw do zakwestionowania wydanych decyzji. Skarżący domagał się udzielenia mu warunkowego wpisu i powtórzenia przedmiotów, ale jego wniosek nie został uwzględniony. Dla oceny zasadności skargi kluczowe było przede wszystkim to, czy istniała podstawa do skreślenia studenta z listy studentów. Decyzja w sprawie skreślenia studenta z listy studentów wydawana na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy ma uznaniowy charakter – przypomniał WSA.

Sąd nie znalazł podstaw do jej podważenia, skoro organy dokładnie wyjaśniły jej podstawy. Nieuzyskanie zaliczenia semestru (lub roku) w określonym terminie może uzasadnić wydanie takiej decyzji. Nie ma przy tym racji skarżący, że wydana decyzja była dowolna. Organy przenalizowały tok studiów skarżącego. Odniosły się do tego, że wyczerpał on wszelkie regulaminowe możliwości kontynuowania studiów. Na uwagę zasługiwało to, że skarżący nie korzystał z urlopu zdrowotnego, uczęszczał na zajęcia. W ocenie sądu problemy zdrowotne nie miały więc bezpośredniego związku z tym, iż nie uzyskał on zaliczeń.

Skarżący nie był traktowany w sposób dyskryminujący. Dziekan przychylał się do jego wniosków. Organy mogły jednak uznać, że istnieją podstawy do skreślenia studenta z listy, biorąc pod uwagę niezaliczenie przez niego określonych przedmiotów w terminie. Sąd podkreślił, że ograniczenie możliwości powtarzania przez studenta semestru jest wyrazem autonomii szkoły wyższej. Nie oznacza, że na uczelni porzucono misję szkolnictwa wyższego w kształtowaniu standardów moralnych obowiązujące w życiu publicznym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 22 września 2020 r., II SA/Ol 275/20, LEX nr 3067600.