Student został przyjęty na szkolenie. Zajęcia miały obejmować część teoretyczną i praktyczną. Decyzja o przyjęciu na szkolenie zapadła w 2017 r. Student odbył teoretyczną część zajęć. Nie uzyskał w przewidzianym czasie zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej o pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego. Wówczas wydano decyzję o wykluczeniu go ze szkolenia. Student podjął starania o przywrócenie go na szkolenie. Składał też wniosek – odwołanie od wydanej decyzji. Wówczas poinformowano go, że do wydanego rozstrzygnięcia nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja nie miała charakteru administracyjnego – wyjaśniono.

WSA: Niezaliczenie semestru nie musi oznaczać skreślenia z listy studentów>>

 

Skreślenie z listy szkoleniowej

Skarżący wniósł skargę na pismo. Podkreślił, że wydane decyzje o skreśleniu go ze szkolenia były błędne. Wniósł o ich uchylenie. Jego zdaniem rozstrzygnięcie organu można porównać do orzekania o skreśleniu studenta z listy studentów, a wówczas konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej. Działania organu doprowadziły do faktycznego skreślenia go z listy studentów specjalizacji – podkreślił skarżący.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał wniesioną skargę za niedopuszczalną i ją odrzucił. Student nie mógł skutecznie wnieść skargi do sądu. Nie każdy akt wydawany przez Rektora może podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego – podkreślił WSA. Wydane rozstrzygnięcie nie mogło być uznane za decyzję administracyjną. Nie było też aktem lub czynnością, które może podlegać zaskarżeniu. Sądy administracyjne nie mogą zaś badać rozstrzygnięć organów szkoły, które mają charakter wewnętrzny.

 


 

Uczelnia wyższa jako zakład administracyjny

WSA podkreślił, że uczelnie wyższe działają w formie zakładów administracyjnych. Uczelnie nie podlegają więc hierarchicznie organom administracji rządowej. Samodzielnie sprawują one funkcje administracji publicznej. Władztwo zakładowe polega zaś za tym, że studenci, doktoranci (a więc użytkownicy zakładu) stają się podmiotami praw i obowiązków takiej placówki. Te prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustaw, aktów wykonawczych oraz statutów i regulaminów obowiązujących na uczelni. Osoba, która dobrowolnie przystępuje do zakładu administracyjnego, jest związana przepisami wewnątrzzakładowymi. Gdy składa wniosek o jej przyjęcie do uczelni, wyraża ona zgodę na poddanie się regulacjom prawnym tam obowiązującym – wyjaśnił sąd, powołując się na szereg orzeczeń.

 

Skreślenie z listy studentów a skreślenie z listy szkoleniowej

Z przepisów nie wynika, aby wszystkie rozstrzygnięcia wydawane na uczelni podlegały kontroli sądu administracyjnego. Powyższe związane jest z przyznaniem uczelniom autonomii. Skargi mogą być składane na te decyzje organów uczelni, które znajdują umocowanie w przepisach ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Przykładowo dopuszcza się zaskarżenie decyzji o stwierdzeniu nieważności dyplomu i odmowie przyjęcia na studia. Również zaskarżeniu podlegają decyzje dotyczące świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Skarga może być wnoszona na decyzję o skreśleniu studenta z listy.

 

- Nie można jednak zgodzić się ze skarżącym, że wydany akt miał taki charakter – wskazał WSA w Lublinie. Czym innym jest wydanie decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów, czym innym zdecydowanie o tym, iż nie może on odbyć szkolenia. Kluczowe jest to, że skarżący nie został całkowicie wykluczony ze studiów. Dalej kontynuuję naukę. WSA zwrócił też uwagę, że udział w szkoleniach i specjalizacjach nie miał obowiązkowego charakteru. Brak odbycia szkolenia nie wpływała na możliwość kontynuowania nauki na uczelni wyższej. Z tego względu wniesiona skarga okazała się niedopuszczalna.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 30 grudnia 2020 r., III SA/Lu 1184/20, LEX nr 3105847.