Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25. roku życia. Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą dostawać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni.

 

Potrzebne zaświadczenie z dziekanatu

ZUS przypomina, że studenci, którzy chcą w dalszym ciągu otrzymywać rentę rodzinną, powinni do końca października złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuują naukę. Nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie stracić październikowego świadczenia.

Maturzyści, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów mieli obowiązek złożenia wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia do końca września. Teraz, do końca października nowi studenci muszą donieść zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

- Jeśli rozpoczęcie nauki nastąpi w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie należy u nas złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

Czasem wystarczy jeden dokument na cały okres studiów

Fakt kontynuowania nauki potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je tylko na rok, tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli jednak za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego - wtedy ZUS przestaje wypłacać rentę gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana czy nie. 

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie nowej informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie).

 

Trzeba powiadomić ZUS o zakończeniu nauki

Bardzo ważne jest także to, żeby student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. 

- Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, ze nauka została przerwana wtedy wypłacone pieniądze potraktuje, jako nienależnie świadczenie, które trzeba będzie oddać razem z odsetkami – mówi Kowalska-Matis. – Uprzedzam, że sprawdzamy czy ktoś się naprawdę nadal uczy – przestrzega.

 

Studentów obowiązują limity dorabiania

Studentów, którzy dostają rentę po zmarłym rodzicu obowiązują także limity dorabiania. Jeśli student osiągnie przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia. Student, musi ZUS powiadomić o rocznych dochodach do końca lutego następnego roku, podobnie jak o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innej renty np. renty socjalnej.

Sprawdź aktualne limity dorabiania do renty, w tym do renty rodzinnej >