Ze sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że kolejny rok z rzędu spada liczba podmiotów zlecających zamówienia w trybie przetargowym. W  ubiegłym roku liczba zamawiających wyniosła  35 641 (w roku 2014 - 36 796, a w roku 2013 - 37 557). Z tego 14 152 zamawiających wskazało, że udzielało zamówień na podstawie procedur określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych (w roku 2014 - 16 106; w 2013 - 18 194; w 2012 - 14 232). Pozostała cześć zamawiających (21 489) udzielała zamówień tylko na podstawie wyłączeń ustawowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych największą grupę zamawiających stanowiła administracja samorządowa (71,77 proc.), następnie administracja rządowa terenowa (2,74 proc.) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (2,53 proc.).

Przyjęto sprawozdanie Prezesa UZP o rynku zamówień publicznych w 2015 r.  >>>

Instytucje określające się jako inne, niż jednostka sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej stanowiły 2,09 proc. zamawiających, a 1,76 proc. to zamawiający udzielający zamówień sektorowych.

Około 1,20 proc. ogólnej liczby zamawiających to organy kontroli państwowej lub ochrony prawa, sądy lub trybunały a 1,15 proc. - podmioty prawa publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy. Następnie 0,55 proc. zamawiających stanowiła administracja rządowa centralna; 0,48 proc. - uczelnie publiczne; 0,13 proc. - zamawiający udzielający zamówień ze środków publicznych lub finansowanych przez określone podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, a 0,05 proc. - instytucje ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Pozostałe 15,55 proc. zamawiających określiło się jako podmioty inne.

Roboty budowlane już nie dominują

Z danych zawartych w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wynika, że - w stosunku do lat ubiegłych - w roku 2015 zmieniła się struktura rodzaju udzielonych zamówień ze względu na wartość. W przeciwieństwie do lat ubiegłych, w których największą kwotę zamówień publicznych stanowiły roboty budowlane, w roku 2015 największą wartość środków wydatkowano na dostawy - 35 proc. ogólnej kwoty zamówień. Roboty budowlane pochłonęły 33 proc. wartości, a usługi 32 proc.

Zmniejszyła się wartość rynku zamówień publicznych >>>

Dla porównania w roku 2014 wydatki na dostawy stanowiły 31 proc. wartości (w 2013 - 30 proc. a w 2012 - 27 proc.), na roboty budowlane - 40 proc. (w 2013 - 38 proc. a w 2012 - 45 proc.) natomiast na usługi - 29 proc. wartości udzielonych zamówień (w 2013 - 32 proc. a w 2012 - 28 proc.).

Kogo obowiązują procedury przetargowe

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych podmiotami zobowiązanymi do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych są jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, związki tych jednostek lub podmiotów oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Obowiązek przekazywania sprawozdań ciąży jednak nie tylko na zamawiających udzielających zamówień na podstawie procedur wskazanych w Pzp ale również dotyczy zamawiających, którzy wydatkowali środki na podstawie niektórych wyłączeń z obowiązku stosowania Pzp określonych w art. 4 oraz art. 136-138. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł