"Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2016" podkreśla, że najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów polskim regionem jest województwo mazowieckie, zarówno na tle Polski, jak i Unii Europejskiej. Wskazuje, że Mazowsze w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymuje najwyższe klasy atrakcyjności dla wszystkich rodzajów inwestycji przemysłowych i usługowych.

Pozytywną zmianę według raportu odnotowało woj. opolskie. W ciągu pięciu lat awansowało o dwie klasy dla inwestycji w przemysł pracochłonny.

Ocenę o jedną klasę poprawiły województwa: lubelskie (dla przemysłu kapitałochłonnego), łódzkie (dla inwestycji w przemyśle kapitałochłonnym, turystyce i gastronomii oraz usługach dla biznesu), podkarpackie (dla inwestycji w przemyśle pracochłonnym oraz usługach dla biznesu), podlaskie (dla przemysłu pracochłonnego) oraz zachodniopomorskie (dla przemysłu kapitałochłonnego oraz pracochłonnego).

Raport zwraca uwagę, że występują jednak duże kontrasty wewnętrzne wśród liderów atrakcyjności inwestycyjnej. Widać to zwłaszcza na Mazowszu między Warszawą a pozostałymi gminami. Mniej widoczne różnice są w woj. śląskim, gdzie notuje się podobny rozwój gmin.

Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich, atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne - dodaje raport.

Według opracowania, dla inwestorów szczególnie ważnym wsparciem jest system regionalnych Centrów Obsługi Inwestora stworzony przez PAIiIZ w porozumieniu z marszałkami województw dla zapewnienia inwestorom kompleksowej obsługi na poziomie województw. Sieć COI działa w systemie "one stop shop" i stanowi źródło potrzebnych inwestorowi informacji regionalnych, przepisów i aktów prawnych, ofert inwestycyjnych oraz aktualnych danych o gospodarce regionu. Istotne znaczenie ma fakt zamieszczenia na stronach internetowych regionalnych COI wyszukiwarki ofert inwestycyjnych, co stanowi duże ułatwienie dla potencjalnych inwestorów - wskazuje.

W raporcie oferta parków (technologicznych, przemysłowych, naukowo-badawczych) została uznana za najbardziej kompleksową w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Wykazano też tendencję łączenia oferty parków z korzyściami działania w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, funkcjonowaniem inkubatorów (technologicznych i przedsiębiorczości), klastrów, laboratoriów badawczych, czy data center.

Ponadto czynnikiem, który wpływa na atrakcyjność regionów Polski, jest program specjalnych stref ekonomicznych, który polega na uprzywilejowaniu wybranych terenów poprzez preferencje podatkowe. Efekty specjalnych stref ekonomicznych są szczególnie widoczne w województwie dolnośląskim, które posiada najlepiej wykształconą sieć lokalizacji dla przemysłu i usług dla biznesu.

Strefy ekonomiczne przyczyniają się do poprawy pozycji polskich regionów na arenie europejskiej w konkurowaniu o napływ inwestycji - dodają autorzy raportu.

Badania atrakcyjności województw prowadzone są od 2002 roku, a raporty dotyczące potencjału gospodarczego Polski publikuje się od 2008 r.

Szefowa zespołu pracującego nad raportem, Hanna Godlewska ze Szkoły Głównej Handlowej tłumaczyła, że przy określaniu atrakcyjności inwestycyjnej bada się około 50 czynników, w tym jakość infrastruktury, zasoby ludzkie, strukturę demograficzną, aktywność zawodową ludności.

"Nas interesują elementy, które wpływają na obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, zwłaszcza kosztów operacyjnych, interesuje nas też to, w jaki sposób lokalizacja przekłada się na przychody ze sprzedaży, jak również w jaki sposób rozwiązania podatkowe skutkują w postaci określonej rentowności netto czy konkurencyjności danej inwestycji" - mówiła.

"Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2016" zrealizowany został na zlecenie PAIiIZ przez SGH w Warszawie. Opracowanie powstaje co roku na podstawie danych zgromadzonych bezpośrednio przez partnerów regionalnych PAIiIZ z uwzględnieniem podziału administracyjnego na poszczególne gminy, powiaty i województwa. Według agencji wiedza o potencjale inwestycyjnym regionów służy do pozyskiwania i lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce. (PAP)

zab/ je/