Rada gminy ustaliła wysokość diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady. W wydanej w tej sprawie uchwale zastrzeżono, że jeżeli sołtys jest równocześnie radnym, to za udział w posiedzeniu przysługuje mu tylko jedna dieta. Organ określił też termin i formę zapłaty diety na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy.

WZORY DOKUMENTÓW:

Wojewoda złożył skargę, w której zarzucił, że w uchwale pominięto zwrot kosztów podróży i nie doprecyzowano, która dieta ma pierwszeństwo w wypłacie w przypadku ich zbiegu. Ponadto w zaskarżonym akcie nakazano sołtysowi posiadanie konta. W ocenie wojewody, wskazane wady powinny skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.

 

Zasady ustala rada gminy

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który zwrócił uwagę, że na podstawie art. 37b ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako: usg), rada gminy może ustanowić zasady przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysa. Organ ma w tym zakresie swobodę. Na gruncie niniejszej sprawy, sąd ocenił, że rada gminy nie przekroczyła granicy samodzielności, przyjmując, że w sytuacji równoczesnego sprawowania funkcji sołtysa i radnego przysługuje tylko jedna dieta. WSA podkreślił, że uchwała nie rodzi w tym zakresie sprzeczności, a wręcz unika jej, ponieważ nie można pobierać diety dwukrotnie za tą samą czynność. Mając powyższe na uwadze, skarga została oddalona. Wojewoda nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem i wniósł skargę kasacyjną.

Czytaj także: WSA: Sołtys nie może się odwołać od decyzji w imieniu mieszkańców >>>

Sprawdź też: Uchwała rady gminy w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy przysługują dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 25 sierpnia 2016 r., II SA/Rz 1701/15 >>>

NSA utrzymał ocenę pierwszej instancji

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że połączenie funkcji radnego i przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej uzasadnia przyjęcie zasady prawa do jednej diety. Jest to bowiem ekwiwalent za utracone korzyści, a nie wynagrodzenie za pracę. Tym samym wbrew stanowisku wojewody, przepis uchwały, zgodnie z którym za udział w posiedzeniu sołtysowi pełniącemu jednocześnie funkcję radnego przysługuje jedna dieta uznać należy za prawidłowy. Niezasadny okazał się też zarzut dotyczący regulacji określającej termin i sposób wypłaty diety. NSA podkreślił bowiem, że prawodawca pozostawił uznaniu rady określenie zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

Sprawdź też: Czy sołtys może zrzec się przysługującej mu diety? >>>

 


Sołtys ma prawo do zwrotu kosztów podróży służbowej

Natomiast uzasadniony okazał się zarzut dotyczący pominięcia w uchwale regulacji dotyczącej zasad zwrotu kosztów podróży służbowej. Art. 37b ust. 1 usg stanowi, że rada gminy może ustanowić zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Ustanowienie tych zasad zależy od woli organu. Warto jednak zwrócić uwagę, że z konstrukcji powyższego przepisu i zastosowania spójnika "oraz" jednoznacznie wynika, że sołtys będzie miał prawo do obu tych świadczeń. Tym samym rada gminy, ustalając zasady przysługiwania diety, nie mogła pominąć kosztów podróży służbowej.

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt III OSK 5051/21