Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zwrócił się do rady miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnego. Chodziło o zmianę stanowiska kierownika oddziału administracyjnego na starszego specjalistę, która była powiązana z utratą prawa do dodatku funkcyjnego. Modyfikacja struktury organizacyjnej zakładu pracy została poprzedzona analizą funkcjonowania jednostki i obciążenia pracą.  

Pracodawca wskazał, że radny ze względu na długotrwałą niezdolność do pracy wskutek choroby, był nieobecny przez prawie rok. Nie wywołało to jednak żadnych zakłóceń w funkcjonowania zakładu pracy i nie obciążyło kierownika oddziału technicznego, który w tym czasie dodatkowo kierował oddziałem administracyjnym. Okoliczność ta miała potwierdzać całkowitą zbędność kierowniczego stanowiska, które zajmował radny i przesądziła o połączeniu dwóch oddziałów.

 

Rada miasta nie wyraziła zgody

Rada miasta doszła do przekonania, że niezawiniona nieobecność w pracy radnego stała się przyczyną przeprowadzonej zmiany struktury organizacyjnej zakładu pracy. Ponadto uznała, że wykorzystano sytuację zdrowotną pracownika do likwidacji jego stanowiska. Organ podkreślił też, że potrzeba istnienia kierowniczego stanowiska nie budziła dotychczas wątpliwości pracodawcy pod kątem racjonalnego wykorzystania publicznych pieniędzy. Dlatego też rada miasta podjęła uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem, więc wniósł skargę. Zarzucił w niej, że organ przekroczył uznanie administracyjne, a jego rozstrzygnięcie było arbitralne. 

Czytaj w LEX: Zakaz zatrudniania radnych (KOMENTARZ PRAKTYCZNY) >

Czytaj także: NSA: Radny świadczący usługi na rzecz gminy nie jest w pełni niezależny >>>

Uzasadnienie uchwały nie było prawidłowe

WSA wskazał, że w tej sprawie odpowiednie zastosowanie znajduje art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako: usg). Oznacza to, że zmiana warunków pracy i płacy radnego wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Organ ten odmawia, jeżeli podstawą zmiany warunków są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez radnego. Sąd ocenił, że sporna uchwała została oparta na założeniu, że rada zajmuje stanowisko co do wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy w sposób nieskrępowany. Jednocześnie stwierdzono w niej, że likwidacja stanowiska pracy była związana z wykorzystaniem usprawiedliwionej nieobecności radnego z powodu długotrwałej choroby. WSA podkreślił, że takie uzasadnienie stanowiło dowolną i arbitralną ocenę działania pracodawcy, który jest przecież uprawniony do dostosowania jednostek działających w jego strukturze.

 


Pobierz wzór dokumentu w LEX: Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym >

Zmiana warunków pracy nie miała związku z mandatem radnego

Sąd ocenił, że skoro przez prawie rok zadania radnego wykonywał inny pracownik, to likwidacja stanowiska dowodzi racjonalności pracodawcy w dostosowywaniu struktury zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb. Ponadto we wniosku do rady gminy zlazła się informacja, że wykonywanie zastępstwa wymagało maksymalnie czterech godzin w miesiącu. Rada nie odniosła się do tego w żaden sposób. W świetle powyższych okoliczności, sąd uznał, że wniosek pracodawcy nie miał związku z aktywnością radnego. Tym samym nie korzystał on z ochrony stosunku pracy na podstawie art. 25 ust. 2 usg. Mając powyższe na uwadze, WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 

Wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2021 r., sygn. akt III SA/Kr 726/21