Od 1 września 2019 r. obowiązuje przepis określający minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo mimo upływu ponad dwóch lat, nauczyciele przedszkoli wciąż miewają wątpliwości, jaka jest wysokość dodatku funkcyjnego za opiekę nad oddziałem przedszkolnym i co dzieje się, gdy funkcję - na co pozwalają przepisy - powierzono dwóm nauczycielom. Wątpliwości rodzi też kwestia wypłaty dodatku funkcyjnego nauczycielowi sprawującemu funkcję kierowniczą.

Czytaj: Tylko mianowany i dyplomowany - uproszczenie w awansie, ale mniejsza stabilność zatrudnienia>>

Czytaj też: Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przedszkoli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy - LINIA ORZECZNICZA >

Wątpliwości co do zmiany Karty Nauczyciela

- Na gruncie przepisów oświatowych pojęcie „klasy” zostało przyporządkowane wyłącznie szkole - wyjaśnia wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interpelację poselską. - Opieka nad klasą jest dodatkowym zadaniem nauczyciela (sprawowaniem dodatkowej funkcji), a nie treścią jego stosunku pracy, określonego zakresem zadań i podstawowych obowiązków na stanowisku nauczyciela - tłumaczy.

Wysokość dodatku funkcyjnego za opiekę nad oddziałem przedszkolnym określają natomiast organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania, przy czym przepis art. 34a ustawy – Karta Nauczyciela, określający minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, nie ma zastosowania do nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.

Uchwała w sprawie uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli - WZÓR DOKUMENTU >

 

 

W przypadku dwóch nauczycieli decyduje organ prowadzący

W przypadku powierzenia sprawowania opieki nad oddziałem w przedszkolu dwóm nauczycielom, każdy z tych nauczycieli jest uprawniony do tego dodatku w wysokości ustalonej przez organ prowadzący przedszkole. Do dodatku tego są również uprawnieni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w przedszkolu, jeżeli sprawują opiekę nad oddziałem w przedszkolu.

- Nie wszyscy nauczyciele przedszkola są uprawnieni do dodatku funkcyjnego, lecz wyłącznie nauczyciele, którym powierzone zostało sprawowanie opieki nad oddziałem przedszkolnym, z czym wiąże się realizacja określonych zadań. Nauczycieli tych nie może być więcej niż dwóch na oddział  - podkreśla wiceminister Piontkowski. Dodaje, że organy prowadzące, mając na uwadze, że opiekę nad oddziałem przedszkolnym może sprawować dwóch nauczycieli, mogą np. określić odpowiednio niższe stawki dodatku funkcyjnego.

 

 

Zmiany w awansie i wynagrodzeniach

Resort edukacji szykuje zmiany w Karcie Nauczyciela - mają dotyczyć także wynagrodzeń na pierwszym etapie pracy w zawodzie nauczyciela. Po zmianach przez 3 lata i 9 miesięcy, będą odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela po czym, aby kontynuować pracę w szkole obligatoryjnie przystąpią do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Z projektu wynika, że w związku z wprowadzeniem okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zmianie ulegną również zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole:

  1. przez pierwsze 2 lata pracy w szkole – umowa o pracę na czas określony;
  2. po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony.

Sprawdź też: Procedura nawiązania stosunku pracy z nauczycielem >

O najwyższy stopień awansu będzie można starać się po przepracowaniu w szkole (jako nauczyciel mianowany) co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą.

Czytaj też: Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od pracy >

Czytaj też: Wybrane zagadnienia dotyczące wynagradzania nauczycieli - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej dyrektora szkoły i przedszkola >