Pytanie:
Czy należy wypłacić nauczycielowi dodatek za wychowawstwo w pełnej wysokości tj. 300 zł, czy może proporcjonalnie do przepracowanego okresu (np.2/3 tj. 200 zł, bo 300zł : 30 dni * 20 dni pracy = 200 zł), czy może dopiero od marca w kwocie 300 zł? Należy nadmienić, że nauczyciel nieobecny otrzymał 1 lutego wynagrodzenie za cały miesiąc z góry, w tym dodatek za wychowawstwo w wysokości 300 zł. W gminnym regulaminie wynagradzania nauczycieli brak jest regulacji na ten temat.

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią art. 34a ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – dalej KN., nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł.

W myśl art. 30 ust. 6 pkt 2 KN, organ prowadzący szkołę określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy.

Tak więc organ prowadzący powinien w regulaminie wynagradzania określić warunki powstawania prawa do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy oraz określić sposób obliczania jego wysokości w sytuacji realizacji obowiązków jedynie przez część miesiąca.

Jeżeli organ prowadzący nie określił ww. zasad powstaje luka prawna.

W takiej sytuacji można rozważyć czy w takiej sytuacji nie ma zastosowania § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927 ze zm.) – dalej r.wyn.prac.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 r.wyn.prac. w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Jednakże zastosowanie § 12 ust. 1 r.wyn.prac. prowadzi do konieczności zastosowania § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) – dalej r.płac.nau.

Tak więc na ww. podstawie miesięczną stawkę wynagrodzenia nauczyciela (rozumianą jako kwotę miesięcznego wynagrodzenia) należy podzielić przez miesięczną ilość godzin, którą nauczyciel ten miał w tym miesiącu przepracować. Tygodniowo nauczyciel przepracowuje 18 godzin. Aby ustalić miesięczną liczbę godzin pracy nauczyciela należy zastosować wskaźnik 4,16 – wskazany w treści § 2 ust. 2 r.płac.nau. Po przemnożeniu wartości 18 przez wskaźnik 4,16 uzyskujemy wynik 75 godzin (ściślej 74,88 godzin, po dokonaniu zaokrąglenia – na podstawie zasady z § 2 ust. 2 in fine r.płac.nau., że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).

Problem w tym, że z przepisów pragmatyki nauczycielskiej, określającej normy czasu pracy nauczyciela, nie wynika jednocześnie odrębne pensum dla nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy. W związku z tym nie można ustalić stawki godzinowej wynagrodzenia o którym mowa w art. 34a KN.

W związku z tym w mojej opinii, jeżeli regulamin wynagradzania nauczycieli nie określa warunków przyznawania prawa do dodatku za wychowawstwo klasy w częściowo przepracowanym miesiącu, to nauczyciel nabywa prawo do pełnej kwoty tego dodatku, określonej w art. 34a ust. 2 KN.