178 mieszkańców gminy Skawina domaga się zwrotu opłat w wysokości od 700 zł do 3,5 tys. zł, jakie ponieśli na budowę sieci kanalizacyjnej. W pozwie zbiorowym podnoszą, że opłaty były pobierane bezprawnie, ponieważ w myśl przepisów zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy i gminy nie mogą pobierać opłat za budowę sieci od osób, które chcą mieć wodociąg.


Powołują się na regulacje prawne i wyroki sądowe, m.in. na wyrok, jaki zapadł w podobnej sprawie w procesie cywilnym, wytoczonym przez mieszkankę gminy Skawina.


Sprawa znajduje się na etapie początkowym, sąd wezwał pełnomocnika grupy do uzupełnienia braków formalnych.


Z kolei 10 działaczy Małopolskiego Związku Zapaśniczego w Krakowie domaga się od Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy odszkodowania w wysokości grzywien, jakie musieli zapłacić, tj. 18 tys. zł. Ich zdaniem, grzywny zostały nałożone przez sąd niesłusznie.


Działacze przeprowadzili zmiany w statucie stowarzyszenia. Sąd rejestrowy uznał, że zmiany te powinny skutkować przeprowadzeniem nowych wyborów. Za nieprzeprowadzenie ich ukarał działaczy grzywnami w wysokości po 1 tys. i 2 tys. zł. Zdaniem działaczy, było to niesłuszne, ponieważ - jak twierdzą w pozwie - zmiana zasad wykonywania biernego prawa wyborczego nie wpływa na przerwanie kadencji aktualnego zarządu. Dlatego wnieśli o odszkodowanie równe wysokości zapłaconych grzywien.


Są to kolejne pozwy zbiorowe, złożone do krakowskiego Sądu Okręgowego. Postępowanie na tej drodze umożliwiła ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która weszła w życie 19 lipca 2010 r.


Pierwszy pozew zbiorowy złożyło we wrześniu 2010 roku 17 powodów - mieszkańców Sandomierza (Świętokrzyskie) oraz Tarnobrzega i Gorzyc (Podkarpackie) - którzy zostali poszkodowani podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Domagają się od: wojewody świętokrzyskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz od powiatu sandomierskiego i gminy miejskiej Sandomierz odszkodowań na łączną kwotę ok. 9,3 mln zł.


W maju sąd postanowił rozpoznać pozew zbiorowy powodzian w postępowaniu grupowym. Uznał, że sprawa spełnia wszystkie przesłanki do badania jej w ten sposób. Decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna. (PAP)