Ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych powstała w Ministerstwie Gospodarki, Sejm uchwalił ją w kwietniu.

"Spotykaliśmy się z opiniami przedsiębiorców, którzy mówili, że byłoby im dużo łatwiej gdyby mogli drogą elektroniczną załatwiać z urzędami określone sprawy. W ten sposób narodziła się idea, żeby w ramach działań deregulacyjnych, czyli mających na celu uproszczenie otoczenia prawnego przedsiębiorców, umożliwić w jak największej liczbie konkretnych procedur komunikację elektroniczną. Istotą ustawy standaryzacyjnej jest doprowadzenie do możliwości załatwiania konkretnych procedur administracyjnych przez internet" - powiedział PAP Haładyj.

Ustawa nakłada obowiązek określenia i udostępnienia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych dla określonych procedur administracyjnych. Dzięki temu wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism, przede wszystkim dotyczące wydawania zezwoleń, wpisów do rejestrów czy wydawania zaświadczeń. Wzory będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych określonych w przepisach prawa dla konkretnej procedury i zawierać informacje, jakie dokumenty (np. załączniki) należy dołączyć.

"Po wejściu w życie ustawy przedsiębiorca wejdzie na portal ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej - PAP), wypełni formularz i drogą elektroniczną złoży np. wniosek o zezwolenie. Z jednej strony będzie to wygodne a z drugiej - ograniczy liczbę wezwań przedsiębiorców do uzupełnienia braków w składanych dokumentach, ponieważ w formularzu będzie dokładnie określone, jakie informacje należy podać organowi administracji. Znacząco przyspieszy to przeprowadzenie postępowań, ale również zwiększy pewność i przejrzystość tych procedur." - podkreślił Haładyj. Dodał, że przedsiębiorcy będą mogli wybrać, czy złożą wypełniony formularzy w postaci papierowej czy elektronicznej.

Ustawa przewiduje, że udostępnione zostaną wzory prawie 70 wniosków określonych w 22 ustawach. Będą to m.in. wnioski ws.: zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych, wykreślenia z rejestru organizatorów turystki i pośredników turystycznych, wydania zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenie w wodą, prowadzenia zbiorowego odprowadzania ścieków, zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

Ponadto online będą dostępne: wzór zgłoszenia świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Polski, wnioski o: wykreślenie z rejestru działalności detektywistycznej, wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, o wpis do ewidencji, zmianę w ewidencji lub wykreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, o zmianę lub wykreślenie w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór zawiadomienia składanego przez przedsiębiorcę zagranicznego przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.

Nowe przepisy usuwają także bariery, które obecnie uniemożliwiają realizację drogą elektroniczną standaryzowanych procedur. Chodzi tu o likwidację zbędnych załączników dołączanych do wniosków, np. poprzez włączenie oświadczeń składanych wraz z wnioskami zamiast oryginałów dokumentów, likwidację obowiązku dostarczenia dokumentu dostępnego w innym urzędzie, jak również o usunięcie z przepisów słów, które powodują brak możliwości złożenia pisma drogą elektroniczną (np. słowa „pisemnie”).

"W ramach upowszechniania idei e-administracji ważne są z jednej strony rozwiązania systemowe, ale z drugiej strony, jeżeli nie wyczyścimy poszczególnych procedur z różnych barier czy przeszkód to elektronizacja procedur administracyjnych nie zadziała" - dodał Haładyj.

W trakcie prac legislacyjnych przeprowadzone zostały badania tzw. fokusowe, w których uczestniczyli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców. W obu badaniach zarówno projekt, jak i same wzory dokumentów zostały ocenione pozytywnie.

Jak przewiduje wiceminister skrócenie procedury rozpatrywania wniosków przedsiębiorców przyspieszy rozpoczęcie działalności gospodarczej, co może im przynieść wzrost przychodów w wysokości nawet 232 mln zł rocznie. Jednocześnie jak wyliczył resort gospodarki ujednolicenie i elektroniczna forma dokumentów może przynieść przedsiębiorcom prawie 2 mln zł oszczędności rocznie, w tym ponad 1,3 mln zł rocznie ze względu na skrócenie czasu na poszukiwanie potrzebnego formularza i prawie 700 tys. zł oszczędności na wysyłce.

Resort gospodarki wyliczył także korzyści, jakie ustawa może przynieść środowisku. I tak przy założeniu wagi kartki papieru na 5 g, a wagi koperty na 15 g i przy liczbie wniosków powyżej 200 tys. rocznie, zdaniem ministerstwa, korzyści dla środowiska w skali roku to m.in. zmniejszenie zużycia o 34 tony drewna, o 780 tys. litrów wody czy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o prawie 24 tony.

Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD) który znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) a także organu odpowiedzialnego za opracowanie wzoru i na stronie internetowej Punktu Kontaktowego(ePK)za pośrednictwem, którego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej. (PAP)